Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα LIFE-IP CEI-Greece – LIFE18 IPE/GR/000013 (LIFE-IP Circular economy implementation in Greece)

Το έργο Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα LIFE-IP CEI-Greece – (LIFE18 IPE/GR/000013) φιλοδοξεί να συμβάλει στην υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΕΠΠΔΑ) και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία. Με το εν λόγω έργο αναδεικνύεται μια νέα αντίληψη στον τομέα των αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, υιοθετώντας πρακτικές και αλλαγή συμπεριφοράς για την αύξηση του κύκλου ζωής των προϊόντων, την μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους και την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθετικής δέσμης μέτρων για τα απόβλητα.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 15.934.810€ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (60% – 9.560.739 €) και από το Πράσινο Ταμείο. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος συμμετοχής του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στο πρόγραμμα ανέρχεται στις  444.837 €.

Οι Δράσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αφορούν σε: A. Προπαρασκευαστικές, C. Υλοποίησης, D. Παρακολούθησης των Επιπτώσεων του έργου, E. Ευαισθητοποίησης & διάχυσης των αποτελεσμάτων του  και F. Δράσεις Διαχείρισης & παρακολούθησης της προόδου του. Η συμμετοχή του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. αφορά στο σύνολο των Δράσεων και ειδικότερα στις  Δράσεις Α1, C7, D1, D2, E1, E2, F1. Από τις Δράσεις συνολικά στο πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο τμήμα των προπαρασκευαστικών Δράσεων Α, ενώ οι λοιπές Δράσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ήταν leader στη Δράση D1 (Ανάπτυξη δεικτών Κυκλικής Οικονομίας σε εθνικό επίπεδο και για σημαντικούς οικονομικούς τομείς καθώς και αξιακές αλυσίδες-value chains) η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και παραμένει leader στη Δράση D2 (Παρακολούθηση δεικτών Κυκλικής Οικονομίας σε εθνικό επίπεδο και για σημαντικούς τομείς καθώς και αξιακές αλυσίδες (value chains)).

Σε ό,τι αφορά τις Δράσεις στις οποίες συμμετείχε ενεργά ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και τα παραδοτέα των δράσεων, αφορούν στα: D1.D1. (Βιβλιογραφική επισκόπηση δεικτών κυκλικής οικονομίας, D1.D2. (Δείκτες, μεθοδολογίες και πρωτόκολλα/πηγές συλλογής δεδομένων για την παρακολούθηση της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα) και D1.D3 (Παρατηρητήριο κυκλικής οικονομίας).

Αναφορικά με τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, έχει ολοκληρωθεί η συμμετοχή του στις προπαρασκευαστικές Δράσεις Α, και ειδικότερα ως leader, έχει ολοκληρωθεί η Δράση D1 (Ανάπτυξη δεικτών Κυκλικής Οικονομίας σε εθνικό επίπεδο και για σημαντικούς οικονομικούς τομείς καθώς και αξιακές αλυσίδες). Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη φάση του προγράμματος ολοκληρώθηκε με επιτυχία η βιβλιογραφική επισκόπηση δεικτών αξιολόγησης Κυκλικής Οικονομίας σε μάκρο και μέσο-οικονομικό επίπεδο, το εθνικό σχέδιο παρακολούθησης Κυκλικής Οικονομίας καθώς και η σύνταξη του προσχεδίου αυτής.
H Δράση D2 αποσκοπεί στην παροχή των απαραίτητων δεικτών μέτρησης για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία.
Όπως προαναφέρθηκε η Δράση D2 αποτελεί συνέχεια της D1 και έχει αντικείμενο την εφαρμογή των μεθοδολογιών μέτρησης των δεικτών κυκλικής οικονομίας που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου για την αποτελεσματική παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο τα εργαλεία και οι αρχές της κυκλικής οικονομίας ενσωματώνονται στην ελληνική οικονομία. Συγχρόνως σκοπός της είναι  η παροχή του απαραίτητου γνωσιακού υλικού στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς δεικτών κυκλικής οικονομίας άλλων χωρών της ΕΕ. (Οι ολοκληρωμένες εκθέσεις – παραδοτέα της D2 θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος).

Διάρκεια: 01/11/2019 – 31/10/2027 (χωρίζεται σε τέσσερις διετείς φάσεις)
Προϋπολογισμός: 15.934.810 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Κεντρική υπηρεσία Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ