Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα LIFE-IP CEI-Greece – LIFE18 IPE/GR/000013 (LIFE-IP Circular economy implementation in Greece)

life-ip-cei2

Το ολοκληρωμένο έργο «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα LIFE-IP CEI-Greece – (LIFE18 IPE/GR/000013)» φιλοδοξεί να συμβάλει στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία. Με το εν λόγω έργο αναδεικνύεται μια νέα αντίληψη στον τομέα των αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, υιοθετώντας πρακτικές και αλλαγή συμπεριφοράς για την αύξηση του κύκλου ζωής των προϊόντων, την μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους και την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθετικής δέσμης μέτρων για τα απόβλητα. Η διάρκεια του έργου είναι 01/11/2019 – 31/10/2027 (8 έτη) με προϋπολογισμό στα 15.934.810€. Ο προϋπολογισμός του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. προβλέπεται στα 444.837€ (χρηματοδότηση 266.902€ από Ε.Ε.).

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου για την περίοδο 2020 – αρχές 2021 πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων οι ακόλουθες ενέργειες: 1) προετοιμασία και συμμετοχή στο kick-off meeting του προγράμματος και παρουσίαση των δράσεων του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στις 29 Μαΐου 2020, 2) αναφορικά με την δράση D1 «Ανάπτυξη δεικτών Κυκλικής Οικονομίας σε εθνικό επίπεδο και για σημαντικούς οικονομικούς τομείς καθώς και αξιακές αλυσίδες» συντάχθηκε βιβλιογραφική επισκόπηση εφαρμοστέων δεικτών κυκλικής οικονομίας και περιπτωσιαλογικές μελέτες υφιστάμενων πλαισίων παρακολούθησης της κυκλικής οικονομίας, 3) στo πλαίσιο της δράσης Ε1.9 σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Πράσινο Ταμείο, πραγματοποιήθηκε η επιτυχής οργάνωση και διεξαγωγή του εναρκτήριου συνεδρίου του έργου LIFE-IP CEI, διαδικτυακά λόγω της πανδημίας του COVID-19, με τη συνεχή παρακολούθηση 300 ατόμων, και 4) η ομάδα έργου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. συνέβαλε και στην σύνταξη του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας και Διάχυσης των αποτελεσμάτων του LIFE-IP CEI-Greece στα πλαίσια της δράσης Ε1.

Μετάβαση στο περιεχόμενο