Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
17 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας προσδιορισμού, οριοθέτησης και ψηφιακής αποτύπωσης των προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών και σημαντικών περιοχών του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (ΕΠαΠ) και σύνταξη έκθεσης διαχειριστικών παρεμβάσεων για την προστασίας τους, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
16 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη για τη Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών «Υπηρεσίες καθαριότητας των κτηρίων των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγή (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
16 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία «Διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διατήρηση του δενδρομυωξού (Dryomys nitedula) και του βουνομυωξού (Muscardinus avellanarius)», της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής», με Κωδικό ΟΠΣ 5032753 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
16 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσίες με τίτλο «Γραφιστικός σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου 6-πτυχου ενημερωτικού φυλλαδίου με θέμα τις δράσεις του Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο Δέλτα του Έβρου και Γραφιστικός σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου 3-πτυχου ενημερωτικού φυλλαδίου με θέμα τις δράσεις του Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ στη Σαμοθράκη», της πράξης με τίτλο: «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
13 Μαρτίου 2023

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων για την προβολή Δράσεων Πράξεων ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
13 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μετριασμός επιπτώσεων αλιείας για την προστασία και αποκατάσταση ιχθυοπανίδας και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων , στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Διαχειριστικές Δράσεις και Δράσεις Ενημέρωσης, Πληροφόρησης & Προβολής των περιοχών NATURA 2000, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
13 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υγρών καυσίμων για τα οχήματα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς, στο πλαίσιο της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τις υπηρεσίες επόπτευσης – ενημέρωσης και διαχείρισης επισκεπτών για το φαράγγι της Σαμαριάς, για τη διαχειριστική περίοδο 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών για την Χαρτογράφηση και εκπόνηση της έκθεσης των διαχειριστικών μέτρων για το πακέτο εργασίας (ΠΕ) 4.5 της πράξης 5032910 «Αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας 6260 * Αμμώδεις στέππες της Πανονίας», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών».

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο