Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Δράσεις για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης κτηνοτροφίας -λύκου».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 19 Ιανουαρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Δράσεις για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης κτηνοτροφίας -λύκου».

Στόχος του έργου είναι η μείωση της σύγκρουσης λύκου-ανθρώπου με τον σχεδιασμό, δοκιμή και πιλοτική εφαρμογή παθητικών και ενεργητικών μέτρων αποτροπής της θήρευσης από λύκους στις περιοχές ευθύνης των τέως Φορέων Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού κόλπου, Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και Οροσειράς Ροδόπης και της ορθής αντιμετώπισης των «εξοικειωμένων» λύκων με τεχνικές απώθησης και αποτροπής προσέγγισης σε ανθρώπους και χρήση ειδικού εξοπλισμού ειδικά στις περιοχές ευθύνης των τέως ΦΔ Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου και Οροσειράς Ροδόπης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ (210.887,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι διακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (261.499,88€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της, και όχι πέραν της 31-12-2023. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

Δείτε όλη την διακήρυξη εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Μαΐου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση «προμήθειας και τοποθέτησης σημαδούρων για τη σήμανση των πυρήνων απόλυτης προστασίας στη λίμνη Βόλβη», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης -Χαλκιδικής».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
17 Μαΐου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας διοργάνωσης εκδηλώσεων (ημερίδων) για την προβολή δράσεων της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας», με Κωδικό ΟΠΣ 5033224 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Μαΐου 2023

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για προμήθεια υγρών καυσίμων για τα οχήματα (τροχοφόρα & πλωτά) της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) το έτος 2023, στο πλαίσιο της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και τύπων Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» με Κωδικό ΟΠΣ 5033233 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο