Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Δράσεις για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης κτηνοτροφίας -λύκου».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 19 Ιανουαρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Δράσεις για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης κτηνοτροφίας -λύκου».

Στόχος του έργου είναι η μείωση της σύγκρουσης λύκου-ανθρώπου με τον σχεδιασμό, δοκιμή και πιλοτική εφαρμογή παθητικών και ενεργητικών μέτρων αποτροπής της θήρευσης από λύκους στις περιοχές ευθύνης των τέως Φορέων Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού κόλπου, Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και Οροσειράς Ροδόπης και της ορθής αντιμετώπισης των «εξοικειωμένων» λύκων με τεχνικές απώθησης και αποτροπής προσέγγισης σε ανθρώπους και χρήση ειδικού εξοπλισμού ειδικά στις περιοχές ευθύνης των τέως ΦΔ Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου και Οροσειράς Ροδόπης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ (210.887,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι διακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (261.499,88€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της, και όχι πέραν της 31-12-2023. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

Δείτε όλη την διακήρυξη εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
2 Φεβρουαρίου 2023

«Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων & προμήθεια μη επανδρωμένου αεροσκάφους “Drone”» της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού- Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
30 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, με φορέα υλοποίησης τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), προς τους Δήμους, τις Περιφέρειες, το Άγιον Όρος και εκκλησιαστικούς φορείς, για τη «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας»

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων στον ΟΦΥΠΕΚΑ με σχέση έμμισθης εντολής (αορίστου χρόνου)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο