Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Δράσεις για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης κτηνοτροφίας -λύκου».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 19 Ιανουαρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Δράσεις για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης κτηνοτροφίας -λύκου».

Στόχος του έργου είναι η μείωση της σύγκρουσης λύκου-ανθρώπου με τον σχεδιασμό, δοκιμή και πιλοτική εφαρμογή παθητικών και ενεργητικών μέτρων αποτροπής της θήρευσης από λύκους στις περιοχές ευθύνης των τέως Φορέων Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού κόλπου, Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και Οροσειράς Ροδόπης και της ορθής αντιμετώπισης των «εξοικειωμένων» λύκων με τεχνικές απώθησης και αποτροπής προσέγγισης σε ανθρώπους και χρήση ειδικού εξοπλισμού ειδικά στις περιοχές ευθύνης των τέως ΦΔ Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου και Οροσειράς Ροδόπης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ (210.887,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι διακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (261.499,88€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της, και όχι πέραν της 31-12-2023. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

Δείτε όλη την διακήρυξη εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μελέτη οδοποιίας περιπατητικής διαδρομής: Νέο Λιμάνι Πρέβεζας – Περιοχή Προμαχώνα Πρέβεζας – Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πρέβεζας», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση χώρου για αποθήκευση εξοπλισμού

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
22 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ρουχισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ (μπλουζάκια πόλο και μπλουζάκια με λαιμοκοπή)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο