Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Δράσεις για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης κτηνοτροφίας -λύκου».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 19 Ιανουαρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Δράσεις για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης κτηνοτροφίας -λύκου».

Στόχος του έργου είναι η μείωση της σύγκρουσης λύκου-ανθρώπου με τον σχεδιασμό, δοκιμή και πιλοτική εφαρμογή παθητικών και ενεργητικών μέτρων αποτροπής της θήρευσης από λύκους στις περιοχές ευθύνης των τέως Φορέων Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού κόλπου, Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και Οροσειράς Ροδόπης και της ορθής αντιμετώπισης των «εξοικειωμένων» λύκων με τεχνικές απώθησης και αποτροπής προσέγγισης σε ανθρώπους και χρήση ειδικού εξοπλισμού ειδικά στις περιοχές ευθύνης των τέως ΦΔ Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου και Οροσειράς Ροδόπης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ (210.887,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι διακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (261.499,88€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της, και όχι πέραν της 31-12-2023. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

Δείτε όλη την διακήρυξη εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας διερεύνησης της εκτός τόπου διατήρησης των αυτοφυών ειδών της Ελλάδας.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας αξιολόγησης και βελτιστοποίησης διαχειριστικών δράσεων προστασίας των κητωδών και της Μεσογειακής φώκιας από την αλιεία στις θαλάσσιες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 της Ζακύνθου.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
17 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Μελέτη τεκμηρίωσης για την επέκταση υφιστάμενων περιοχών Natura 2000 ή/και την δημιουργία νέας περιοχής προστασίας θαλάσσιων χελωνών στην Κεφαλονιά στο πλαίσιο του δικτύου NATURA 2000”».

Διαβάστε Περισσότερα