Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Δράσεις προβολής, εκστρατεία ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και εκπαίδευση στοχευμένων ομάδων πληθυσμού για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων σε περιοχές ευθύνης της ΜΔΠΠ Ηπείρου και του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων»

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 23 Δεκεμβρίου 2022
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Δράσεις προβολής, εκστρατεία ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και εκπαίδευση στοχευμένων ομάδων πληθυσμού για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων σε περιοχές ευθύνης της ΜΔΠΠ Ηπείρου και του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων»

Η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων αποτελεί μία διαδεδομένη πρακτική στην ελληνική ύπαιθρο με τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, καθώς αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες μη φυσικού θανάτου πολλών απειλούμενων (και μη) ειδών. Ιδιαίτερα πλήττονται οι
πληθυσμοί των πτωματοφάγων και αρπακτικών πουλιών ως θύματα δευτερογενούς δηλητηρίασης. Η παρούσα σύμβαση αποσκοπεί στην διατήρηση και αποκατάσταση πληθυσμών απειλούμενων πτωματοφάγων ειδών στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου και του πρώην Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων.
Σε αυτό το πλαίσιο, αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στοχευμένων ομάδων πληθυσμού, δράσεων προβολής και ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού σχετικά με την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90721700-4 Υπηρεσίες προστασίας ειδών υπό εξαφάνιση/ Endangered species protection services.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των περιγραφόμενων υπηρεσιών. Λόγω της ενιαίας και αδιαίρετης φύσης του αντικειμένου της σύμβασης, αυτή δε δύναται να διαχωριστεί σε τμήματα. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (185.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των διακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
2 Φεβρουαρίου 2023

«Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων & προμήθεια μη επανδρωμένου αεροσκάφους “Drone”» της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού- Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
30 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, με φορέα υλοποίησης τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), προς τους Δήμους, τις Περιφέρειες, το Άγιον Όρος και εκκλησιαστικούς φορείς, για τη «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας»

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων στον ΟΦΥΠΕΚΑ με σχέση έμμισθης εντολής (αορίστου χρόνου)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο