Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, κάτω των ορίων, για την υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στην υλοποίηση του Έργου, Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας (brand) για προϊόντα που σχετίζονται με την ελληνική φύση στο πλαίσιο του Υποέργου 2, συνολικού προϋπολογισμού 55.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), της Δράσης «Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης. ΣΑΕ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2023ΤΑ07500004» με κωδικό ΟΠΣ 5180550, του Πυλώνα Ανάκαμψης «Πράσινη Μετάβαση», με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 12 Ιουνίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, κάτω των ορίων, για την υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στην υλοποίηση του Έργου, Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας (brand) για προϊόντα που σχετίζονται με την ελληνική φύση στο πλαίσιο του Υποέργου 2, συνολικού προϋπολογισμού 55.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), της Δράσης «Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης. ΣΑΕ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2023ΤΑ07500004» με κωδικό ΟΠΣ 5180550, του Πυλώνα Ανάκαμψης «Πράσινη Μετάβαση», με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η τεχνική υποστήριξη του ΟΦΥΠΕΚΑ στην υλοποίηση του Έργου. Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας (brand) για προϊόντα που σχετίζονται με την ελληνική φύση στο πλαίσιο του Υποέργου 2 του Έργου.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72000000-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών».
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (55.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.

 

Δείτε όλη την διακήρυξη εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την « Επισκευή και αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών των χώρων γραφείων του νέου κτηρίου της Μονάδας Διαχείρισης Ε.Π Δέλτα Έβρου και Δαδιάς».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας για την «Προστασία και διαχείριση κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση – Διαχειριστικές δράσεις. Προμήθεια δεξαμενών, ποτιστρών, ενημερωτικών πινακίδων και προμήθεια – εγκατάσταση περίφραξης».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία: «εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών σε επιλεγμένες ακτές της Κρήτης και της Ν. Πελοποννήσου έναντι πλημμυρών», Με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο