Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, κάτω των ορίων, για την υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στην υλοποίηση του Έργου, Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας (brand) για προϊόντα που σχετίζονται με την ελληνική φύση στο πλαίσιο του Υποέργου 2, συνολικού προϋπολογισμού 55.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), της Δράσης «Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης. ΣΑΕ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2023ΤΑ07500004» με κωδικό ΟΠΣ 5180550, του Πυλώνα Ανάκαμψης «Πράσινη Μετάβαση», με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία Δημοσίευσης :
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, κάτω των ορίων, για την υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στην υλοποίηση του Έργου, Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας (brand) για προϊόντα που σχετίζονται με την ελληνική φύση στο πλαίσιο του Υποέργου 2, συνολικού προϋπολογισμού 55.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), της Δράσης «Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης. ΣΑΕ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2023ΤΑ07500004» με κωδικό ΟΠΣ 5180550, του Πυλώνα Ανάκαμψης «Πράσινη Μετάβαση», με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η τεχνική υποστήριξη του ΟΦΥΠΕΚΑ στην υλοποίηση του Έργου. Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας (brand) για προϊόντα που σχετίζονται με την ελληνική φύση στο πλαίσιο του Υποέργου 2 του Έργου.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72000000-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών».
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (55.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.

 

Δείτε όλη την διακήρυξη εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
9 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Επιστημονικού Συνεργάτη για την υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος LIFE19 ΝΑΤ/ΜΤ/000982 – LIFE PanPuffinus! για τα έτη 2024-2025, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
9 Ιουλίου 2024

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση Υπηρεσιών αποκομιδής μπαζών και απορριμμάτων από το Εθνικό Πάρκο Στροφυλιάς – Κοτυχίου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
8 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νοτιο-Ανατολικού Αιγαίου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα