Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης και προστασίας του οικοτόπου προτεραιότητας (9560) «Ενδημικά δάση Αρκεύθου».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 20 Ιανουαρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης και προστασίας του οικοτόπου προτεραιότητας (9560) «Ενδημικά δάση Αρκεύθου».

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι υλοποίηση δράσεων διαχείρισης και προστασίας του οικοτόπου προτεραιότητας (9560) «Ενδημικά δάση Αρκεύθου». Η δράση με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης και προστασίας του οικοτόπου προτεραιότητας (9560) Ενδημικά δάση Αρκεύθου» στοχεύει στην ανίδρυση δασικών ενώσεων με κυρίαρχο στοιχείο της δενδρώδους βλάστησης το Juniperus foetidissima, είδος το οποίο αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας. Πρόκειται, για έναν ιδιαίτερο τύπο δάσους, που ενώ παλιότερα ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένος στον ορεινό χώρο της Ελλάδας, σήμερα παρουσιάζει σημαντική συρρίκνωση.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εφτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (45.967,74 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο συνολικό ποσό των πενήντα εφτά χιλιάδων ευρώ (57.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2023.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

 

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ

 

Δείτε την διευκρίνηση επί της διακήρυξης εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μελέτη οδοποιίας περιπατητικής διαδρομής: Νέο Λιμάνι Πρέβεζας – Περιοχή Προμαχώνα Πρέβεζας – Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πρέβεζας», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση χώρου για αποθήκευση εξοπλισμού

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
22 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ρουχισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ (μπλουζάκια πόλο και μπλουζάκια με λαιμοκοπή)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο