Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης και προστασίας του οικοτόπου προτεραιότητας (9560) «Ενδημικά δάση Αρκεύθου».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 20 Ιανουαρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης και προστασίας του οικοτόπου προτεραιότητας (9560) «Ενδημικά δάση Αρκεύθου».

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι υλοποίηση δράσεων διαχείρισης και προστασίας του οικοτόπου προτεραιότητας (9560) «Ενδημικά δάση Αρκεύθου». Η δράση με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης και προστασίας του οικοτόπου προτεραιότητας (9560) Ενδημικά δάση Αρκεύθου» στοχεύει στην ανίδρυση δασικών ενώσεων με κυρίαρχο στοιχείο της δενδρώδους βλάστησης το Juniperus foetidissima, είδος το οποίο αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας. Πρόκειται, για έναν ιδιαίτερο τύπο δάσους, που ενώ παλιότερα ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένος στον ορεινό χώρο της Ελλάδας, σήμερα παρουσιάζει σημαντική συρρίκνωση.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εφτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (45.967,74 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο συνολικό ποσό των πενήντα εφτά χιλιάδων ευρώ (57.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2023.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

 

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ

 

Δείτε την διευκρίνηση επί της διακήρυξης εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
2 Φεβρουαρίου 2023

«Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων & προμήθεια μη επανδρωμένου αεροσκάφους “Drone”» της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού- Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
30 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, με φορέα υλοποίησης τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), προς τους Δήμους, τις Περιφέρειες, το Άγιον Όρος και εκκλησιαστικούς φορείς, για τη «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας»

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων στον ΟΦΥΠΕΚΑ με σχέση έμμισθης εντολής (αορίστου χρόνου)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο