ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υπηρεσίες εφαρμογής μέτρων ετήσιας (2023) διαχείρισης καλαμιώνα (Τ.Ο. 72A0) στην ΕΖΔ-ΖΕΠ – Λίμνη Στυμφαλία (κωδικός: GR 2530002)».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 8 Μαΐου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υπηρεσίες εφαρμογής μέτρων ετήσιας (2023) διαχείρισης καλαμιώνα (Τ.Ο. 72A0) στην ΕΖΔ-ΖΕΠ – Λίμνη Στυμφαλία (κωδικός: GR 2530002)».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση εργασιών κοπής του καλαμιώνα (Τ.Ο. 72A0) στην ΕΖΔ-ΖΕΠ – Λίμνη Στυμφαλία (κωδικός: GR 2530002) για το έτος 2023 στο πλαίσιο της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαίναλου και Μονεμβασιάς» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033190.

Η διαχείριση του καλαμιώνα στη λίμνη Στυμφαλία, αποτελεί το μέσο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής. Η διαχείριση του καλαμιώνα με κοπή εξυπηρετεί την αύξηση της μωσαϊκότητας του οικοσυστήματος της λίμνης, ενώ παράλληλα,  με την απομάκρυνση ποσοτήτων βιομάζας, μειώνονται οι παράγοντες δημιουργίας συνθηκών ευτροφισμού.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (32.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %,ήτοι τριάντα εννιά χιλιάδες εξακοσίων ογδόντα ευρώ (39.680,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και έως τις 30/11/2023. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μελέτη οδοποιίας περιπατητικής διαδρομής: Νέο Λιμάνι Πρέβεζας – Περιοχή Προμαχώνα Πρέβεζας – Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πρέβεζας», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση χώρου για αποθήκευση εξοπλισμού

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
22 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ρουχισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ (μπλουζάκια πόλο και μπλουζάκια με λαιμοκοπή)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο