Διακήρυξη για Σύμβαση με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ « Προμήθεια εξοπλισμού για βελτίωση και αποκατάσταση των υγρολίβαδων του Τεχνητού Υγροτόπου και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των πτηνών» (κωδ. MIS 5168332)

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 4 Ιουλίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη για Σύμβαση με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ « Προμήθεια εξοπλισμού για βελτίωση και αποκατάσταση των υγρολίβαδων του Τεχνητού Υγροτόπου και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των πτηνών» (κωδ. MIS 5168332)

Αντικείμενο της σύμβασης η προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση και αποκατάσταση των υγρολίβαδων του Τεχνητού Υγροτόπου τμήματος της Ζώνης Ειδικής Προστασίας του GR1430007 «Περιοχή ταμιευτήρων πρώην Λίμνης Κάρλας» και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των πτηνών.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

 

-ΤΜΗΜΑ 1 : 35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, 38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός

-ΤΜΗΜΑ 2 : 44610000-9 Δεξαμενές, ταμιευτήρες, δοχεία και δοχεία υπό πίεση

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και δεκατριών λεπτών (83.838,13€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι εκατόν τρεις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα εννιά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (103.959,28€) συμπεριλαμβ. ΦΠΑ 24%.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04η/08/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00:00 .

 

Κατεβάστε την διακήρυξη εδώ

 

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ

 

Κατεβάστε την απόφαση έγκρισης διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εδώ

 

Κατεβάστε το Παράρτημα Ι- Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου εδώ

 

Κατεβάστε το Παράρτημα ΙΙ- Φύλλο Συμμόρφωσης εδώ

 

Κατεβάστε το Παράρτημα ΙV-Οικονομική Προσφορά εδώ

 

Κατεβάστε το Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης εδώ

 

 

 

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την « Επισκευή και αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών των χώρων γραφείων του νέου κτηρίου της Μονάδας Διαχείρισης Ε.Π Δέλτα Έβρου και Δαδιάς».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας για την «Προστασία και διαχείριση κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση – Διαχειριστικές δράσεις. Προμήθεια δεξαμενών, ποτιστρών, ενημερωτικών πινακίδων και προμήθεια – εγκατάσταση περίφραξης».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία: «εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών σε επιλεγμένες ακτές της Κρήτης και της Ν. Πελοποννήσου έναντι πλημμυρών», Με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο