Διακήρυξη για Σύμβαση με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ « Προμήθεια εξοπλισμού για βελτίωση και αποκατάσταση των υγρολίβαδων του Τεχνητού Υγροτόπου και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των πτηνών» (κωδ. MIS 5168332)

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 4 Ιουλίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη για Σύμβαση με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ « Προμήθεια εξοπλισμού για βελτίωση και αποκατάσταση των υγρολίβαδων του Τεχνητού Υγροτόπου και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των πτηνών» (κωδ. MIS 5168332)

Αντικείμενο της σύμβασης η προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση και αποκατάσταση των υγρολίβαδων του Τεχνητού Υγροτόπου τμήματος της Ζώνης Ειδικής Προστασίας του GR1430007 «Περιοχή ταμιευτήρων πρώην Λίμνης Κάρλας» και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των πτηνών.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

 

-ΤΜΗΜΑ 1 : 35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, 38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός

-ΤΜΗΜΑ 2 : 44610000-9 Δεξαμενές, ταμιευτήρες, δοχεία και δοχεία υπό πίεση

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και δεκατριών λεπτών (83.838,13€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι εκατόν τρεις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα εννιά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (103.959,28€) συμπεριλαμβ. ΦΠΑ 24%.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04η/08/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00:00 .

 

Κατεβάστε την διακήρυξη εδώ

 

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ

 

Κατεβάστε την απόφαση έγκρισης διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εδώ

 

Κατεβάστε το Παράρτημα Ι- Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου εδώ

 

Κατεβάστε το Παράρτημα ΙΙ- Φύλλο Συμμόρφωσης εδώ

 

Κατεβάστε το Παράρτημα ΙV-Οικονομική Προσφορά εδώ

 

Κατεβάστε το Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης εδώ

 

 

 

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Φεβρουαρίου 2024

Έγκριση του με αρ. πρωτ. 5074/26-02-2024 B’ πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης, για τη σύναψη εννέα (9) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
26 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης έναντι αστικής ευθύνης των drones του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο