Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας επιστημονικού εξοπλισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με συνολική εκτιμώμενη αξία τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (480.347,89€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι πεντακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ενός ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (595.631,41€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 5 Απριλίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας επιστημονικού εξοπλισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με συνολική εκτιμώμενη αξία τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (480.347,89€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι πεντακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ενός ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (595.631,41€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Αντικείμενο της σύμβασης η προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

  • ΤΜΗΜΑ 1 : «Προμήθεια τοπογραφικού, ναυτιλιακού εξοπλισμού και GPS», (CPV): 38112100-4 Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης
  • ΤΜΗΜΑ 2 : «Προμήθεια αυτόματων καταγραφικών και θερμικών καμερών», (CPV) :32333000-6 Αυτόματη καταγραφική κάμερα, 33111640-9  θερμική κάμερα
  • ΤΜΗΜΑ 3 : «Προμήθεια τηλεσκοπίων-κιαλιών και φωτογραφικού εξοπλισμού», (CPV) : 38635000-5 Τηλεσκόπια, 38631000-7 Κυάλια, 38650000-6 Τρίποδας, 38651000-3 Φωτογραφική μηχανή, 38651100-4 Φακός
  • ΤΜΗΜΑ 4 : «Προμήθεια πομπών παρακολούθησης», (CPV) : 32441000-6 Εξοπλισμός τηλεμετρίας

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων  σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (480.347,89€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι πεντακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ενός ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (595.631,41€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  Πέμπτη, 4 / 5 /2023 και ώρα 17:00

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Κατεβάστε το SIMAP εδώ

Κατεβάστε το υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς εδώ

Κατεβάστε τις τεχνικές Προδιαγραφές εδώ

Κατεβάστε το Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης εδώ

Κατεβάστε το υπόδειγμα των εγγυητικών επιστολών εδώ

 

 

 

 

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
7 Ιουνίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Έργου «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
6 Ιουνίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Μαΐου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση «προμήθειας και τοποθέτησης σημαδούρων για τη σήμανση των πυρήνων απόλυτης προστασίας στη λίμνη Βόλβη», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης -Χαλκιδικής».

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο