Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας επιστημονικού εξοπλισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με συνολική εκτιμώμενη αξία τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (480.347,89€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι πεντακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ενός ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (595.631,41€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 5 Απριλίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας επιστημονικού εξοπλισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με συνολική εκτιμώμενη αξία τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (480.347,89€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι πεντακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ενός ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (595.631,41€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Αντικείμενο της σύμβασης η προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

  • ΤΜΗΜΑ 1 : «Προμήθεια τοπογραφικού, ναυτιλιακού εξοπλισμού και GPS», (CPV): 38112100-4 Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης
  • ΤΜΗΜΑ 2 : «Προμήθεια αυτόματων καταγραφικών και θερμικών καμερών», (CPV) :32333000-6 Αυτόματη καταγραφική κάμερα, 33111640-9  θερμική κάμερα
  • ΤΜΗΜΑ 3 : «Προμήθεια τηλεσκοπίων-κιαλιών και φωτογραφικού εξοπλισμού», (CPV) : 38635000-5 Τηλεσκόπια, 38631000-7 Κυάλια, 38650000-6 Τρίποδας, 38651000-3 Φωτογραφική μηχανή, 38651100-4 Φακός
  • ΤΜΗΜΑ 4 : «Προμήθεια πομπών παρακολούθησης», (CPV) : 32441000-6 Εξοπλισμός τηλεμετρίας

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων  σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (480.347,89€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι πεντακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ενός ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (595.631,41€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  Πέμπτη, 4 / 5 /2023 και ώρα 17:00

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Κατεβάστε το SIMAP εδώ

Κατεβάστε το υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς εδώ

Κατεβάστε τις τεχνικές Προδιαγραφές εδώ

Κατεβάστε το Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης εδώ

Κατεβάστε το υπόδειγμα των εγγυητικών επιστολών εδώ

 

 

 

 

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων (προμήθεια ειδικού εξοπλισμού μέτρησης παραμέτρων υδρολογικών, αβιοτικών κλπ), με κωδικό «TRANSFER-1» για την υλοποίηση του έργου «LIFE TRANSFER – Seagrass transplantation for transitional Ecosystem Recovery» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού LIFE19NAT/IT/000264», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
6 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Διενέργεια της δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων από δρόμους και κατασκευές στην περιοχή Natura 2000 GR 2550005 “Θίνες Κυπαρισσίας- Νεοχώρι-Κυπαρισσία”».

Διαβάστε Περισσότερα