Διακήρυξη για σύμβαση υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων και σκαφών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» για το έτος 2024

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 6 Δεκεμβρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη για σύμβαση υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων και σκαφών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» για το έτος 2024

Αντικείμενο της σύμβασης της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων και σκαφών του στόλου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής για το έτος 2024, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 66510000-8]- Υπηρεσίες ασφάλισης.

Η συνολική εκτιμώμενη συμβατική αξία της παρούσας ανέρχεται σε ποσό ύψους εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00€) (δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20η/12/2023 και ώρα 17:00:00.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

 

Δείτε το Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης εδώ

 

Δείτε τα Παραρτήματα εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Φεβρουαρίου 2024

Έγκριση του με αρ. πρωτ. 5074/26-02-2024 B’ πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης, για τη σύναψη εννέα (9) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
26 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης έναντι αστικής ευθύνης των drones του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο