Διακήρυξη για την σύμβαση υπηρεσιών με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΈΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α».

Ημερομηνία Δημοσίευσης :
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη για την σύμβαση υπηρεσιών με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΈΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού αναφορικά με τις Προστατευόμενες Περιοχές εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχινιά και Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου και η παραγωγή υλικών προώθησης και προβολής του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

 

• ΤΜΗΜΑ 1 : [92312213-7] Τεχνικές συγγραφικές υπηρεσίες
• ΤΜΗΜΑ 2: [79800000-2]-Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων ενενήντα ένα ευρώ και δέκα τριών λεπτών (52.091,13 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι εξήντα τεσσάρων πεντακοσίων ενενήντα τριών ευρώ (64.593,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και όχι μετά τις 20/12/2023.

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/09/2023 και ώρα 17:00.

 

Κατεβάστε την διακήρυξη εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
16 Ιουλίου 2024

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσίας κατάρτισης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) για το θαλάσσιο Πάρκο του Ιονίου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
15 Ιουλίου 2024

Διακήρυξη δημοσίου διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας “Αντικατάσταση ξύλινων κατασκευών στο Πάρκο ερμηνείας Οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων” με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
9 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Επιστημονικού Συνεργάτη για την υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος LIFE19 ΝΑΤ/ΜΤ/000982 – LIFE PanPuffinus! για τα έτη 2024-2025, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Διαβάστε Περισσότερα