Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση προμήθειας οχημάτων

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 5 Φεβρουαρίου 2024
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση προμήθειας οχημάτων

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οχημάτων για την επιστημονική παρακολούθηση, εποπτεία και φύλαξη περιοχών του δικτύου Natura 2000 και τη Δασική Υπηρεσία.

 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για περισσότερα ή για όλα τα τμήματα της σύμβασης, ήτοι οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ξεχωριστά για ένα ή για περισσότερα τμήματα και για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε έκαστου τμήματος.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (12.760.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δεκαπέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (15.822.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Φεβρουαρίου 2024

Έγκριση του με αρ. πρωτ. 5074/26-02-2024 B’ πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης, για τη σύναψη εννέα (9) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
26 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης έναντι αστικής ευθύνης των drones του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο