Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση προμήθειας οχημάτων, των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 14 Φεβρουαρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση προμήθειας οχημάτων, των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οχημάτων των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34113100-3 – Αυτοκίνητα τύπου τζιπ, 34113200-4 – Οχήματα παντός εδάφους και 34115000-6 – Άλλα επιβατηγά αυτοκίνητα. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: Δεκατρία (13) Αυτοκίνητα 5/θέσια τύπου τζιπ, εκτιμώμενης αξίας 559.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
ΤΜΗΜΑ 2: Έξι (6) Αυτοκίνητα 5/θέσια τύπου αγροτικό/PICK UP (4Χ4) με συρόμενο σκέπαστρο καρότσας , εκτιμώμενης αξίας 240.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
ΤΜΗΜΑ 3: Δύο (2) Αυτοκίνητα 9/θέσια εκτιμώμενης αξίας 120.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για περισσότερα ή για όλα τα τμήματα της σύμβασης, ήτοι οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ξεχωριστά για ένα ή για περισσότερα τμήματα και για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε έκαστου τμήματος. Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρία (3). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ (919.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (1.139.560,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της.

Η σύμβαση θα ανατεθεί ανά τμήμα/είδος οχήματος (όπως αναφέρονται παρακάτω) με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

 
Δείτε όλη την διακήρυξη εδώ
 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τη Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειας Πελοποννήσου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για δράσεις προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης της» και με MIS 5075953, του Ε.Π. «ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης, για το έτος 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο: α) μεταφορά επισκεπτών, υλικών και μέσων και συντήρηση υποδομών και μέσων β) καθαρισμός υποδομών επισκεπτών για τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, για τη διαχειριστική περίοδο 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο