Επαναπροκήρυξη Διακήρυξης για Σύμβαση Προμήθειας δύο (2) αμφίβιων μηχανημάτων κοπής καλαμιώνων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 3 Απριλίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Επαναπροκήρυξη Διακήρυξης για Σύμβαση Προμήθειας δύο (2) αμφίβιων μηχανημάτων κοπής καλαμιώνων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Αντικείμενο της σύμβασης η προμήθεια δύο (2) αμφίβιων μηχανημάτων για κοπή καλαμιών μαζί με τα απαραίτητα παρελκόμενα. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 166000001 Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (332.258,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τετρακοσίων έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (411.999,92€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως τις 30/11/2023.

 

Δείτε την επαναπροκήρυξη της διακήρυξης εδώ

 

Κατεβάστε τον πίνακα ανάλογων έργων προμήθειας αγαθών εδώ

Κατεβάστε το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς εδώ

Κατεβάστε το φύλλο συμμόρφωσης εδώ

Κατεβάστε το υπόδειγμα των εγγυητικών επιστολών εδώ

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μελέτη οδοποιίας περιπατητικής διαδρομής: Νέο Λιμάνι Πρέβεζας – Περιοχή Προμαχώνα Πρέβεζας – Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πρέβεζας», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση χώρου για αποθήκευση εξοπλισμού

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
22 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ρουχισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ (μπλουζάκια πόλο και μπλουζάκια με λαιμοκοπή)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο