«Προμήθεια συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), υποβρύχιων μη Επανδρωμένων οχημάτων (ΣΜΗΕΥΟ)» κωδ. ΟΠΣ 5032679, 5033657, 5032910, 5033035, 5033396, 5034797, 5034900 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ημερομηνία Δημοσίευσης :
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
«Προμήθεια συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), υποβρύχιων μη Επανδρωμένων οχημάτων (ΣΜΗΕΥΟ)» κωδ. ΟΠΣ 5032679, 5033657, 5032910, 5033035, 5033396, 5034797, 5034900 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), υποβρύχιων μη Επανδρωμένων οχημάτων (ΣΜΗΕΥΟ) συμπεριλαμβανομένου των απαιτούμενων για τη λειτουργία τους παρελκόμενων και εκπαίδευσης χρηστών. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 35613000-4 (Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα) και συμπληρωματικού CPV 35512400-0 (Μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα).

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (128.991,93€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των εκατόν πενήντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (159.950,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15η/09/2023, ώρα 17:00:00.

 

Κατεβάστε την διακήρυξη εδώ

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης εδώ

Κατεβάστε τις προδιαγραφές των τμημάτων εδώ 

Κατεβάστε το Ευρωπαικό Ενιαίο ‘Εγγραφο Σύμβασης εδώ

Κατεβάστε τα Παραρτήματα εδώ

 

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
16 Ιουλίου 2024

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσίας κατάρτισης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) για το θαλάσσιο Πάρκο του Ιονίου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
15 Ιουλίου 2024

Διακήρυξη δημοσίου διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας “Αντικατάσταση ξύλινων κατασκευών στο Πάρκο ερμηνείας Οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων” με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
9 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Επιστημονικού Συνεργάτη για την υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος LIFE19 ΝΑΤ/ΜΤ/000982 – LIFE PanPuffinus! για τα έτη 2024-2025, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Διαβάστε Περισσότερα