«Προμήθεια συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), υποβρύχιων μη Επανδρωμένων οχημάτων (ΣΜΗΕΥΟ)» κωδ. ΟΠΣ 5032679, 5033657, 5032910, 5033035, 5033396, 5034797, 5034900 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 29 Αυγούστου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
«Προμήθεια συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), υποβρύχιων μη Επανδρωμένων οχημάτων (ΣΜΗΕΥΟ)» κωδ. ΟΠΣ 5032679, 5033657, 5032910, 5033035, 5033396, 5034797, 5034900 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), υποβρύχιων μη Επανδρωμένων οχημάτων (ΣΜΗΕΥΟ) συμπεριλαμβανομένου των απαιτούμενων για τη λειτουργία τους παρελκόμενων και εκπαίδευσης χρηστών. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 35613000-4 (Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα) και συμπληρωματικού CPV 35512400-0 (Μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα).

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (128.991,93€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των εκατόν πενήντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (159.950,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15η/09/2023, ώρα 17:00:00.

 

Κατεβάστε την διακήρυξη εδώ

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης εδώ

Κατεβάστε τις προδιαγραφές των τμημάτων εδώ 

Κατεβάστε το Ευρωπαικό Ενιαίο ‘Εγγραφο Σύμβασης εδώ

Κατεβάστε τα Παραρτήματα εδώ

 

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την « Επισκευή και αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών των χώρων γραφείων του νέου κτηρίου της Μονάδας Διαχείρισης Ε.Π Δέλτα Έβρου και Δαδιάς».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας για την «Προστασία και διαχείριση κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση – Διαχειριστικές δράσεις. Προμήθεια δεξαμενών, ποτιστρών, ενημερωτικών πινακίδων και προμήθεια – εγκατάσταση περίφραξης».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία: «εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών σε επιλεγμένες ακτές της Κρήτης και της Ν. Πελοποννήσου έναντι πλημμυρών», Με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο