Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας χειριστή σκύλου της Ειδικής Μονάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (Anti-poison Dog Unit – ΕΜΑΔΔ) της Μονάδας Διαχείρισης (Μ.Δ.) Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για την υλοποίηση της δράσης C3 του έργου LIFE ARCPROM «Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe» – Βελτίωση της συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας σε 4 Εθνικά Πάρκα της Νότιας Ευρώπης, (LIFE18 NAT / GR / 000768)

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 26 Μαρτίου 2024
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας χειριστή σκύλου της Ειδικής Μονάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (Anti-poison Dog Unit – ΕΜΑΔΔ) της Μονάδας Διαχείρισης (Μ.Δ.) Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για την υλοποίηση της δράσης C3 του έργου LIFE ARCPROM «Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe» – Βελτίωση της συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας σε 4 Εθνικά Πάρκα της Νότιας Ευρώπης, (LIFE18 NAT / GR / 000768)

Το έργο αφορά στη παροχή υπηρεσίας χειριστή σκύλου της Ειδικής Μονάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (Anti-poison Dog Unit – ΕΜΑΔΔ) της Μ.Δ. Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α για την υλοποίηση της δράσης C3 του έργου LIFE ARCPROM «Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe» – Βελτίωση της συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας σε 4 Εθνικά Πάρκα της Νότιας Ευρώπης, (LIFE18 NAT / GR / 000768).

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των δέκα χιλιάδων εκατό τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (10.104,84€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ (12.530,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pr@necca.gov.gr έως τις 02-04-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Απριλίου 2024

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της με αριθ. πρωτ. 8766/01-04-2024 (24PROC014509365, α/α ΕΣΗΔΗΣ 347753) Διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
18 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας κατασκευής πυροσβεστικού εξοπλισμού σε αγροτικό όχημα – pick up της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
18 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν στην υποστήριξη του ΟΦΥΠΕΚΑ στην κατάρτιση προγραμματικών συμβάσεων και μνημονίων συνεργασίας για το οικονομικό έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο