Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μετριασμός επιπτώσεων αλιείας για την προστασία και αποκατάσταση ιχθυοπανίδας και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων , στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Διαχειριστικές Δράσεις και Δράσεις Ενημέρωσης, Πληροφόρησης & Προβολής των περιοχών NATURA 2000, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 13 Μαρτίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μετριασμός επιπτώσεων αλιείας για την προστασία και αποκατάσταση ιχθυοπανίδας και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων , στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Διαχειριστικές Δράσεις και Δράσεις Ενημέρωσης, Πληροφόρησης & Προβολής των περιοχών NATURA 2000, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.) είναι μία από τις μεγαλύτερες προστατευμένες θαλάσσιες περιοχές στην Ευρώπη (περίπου 2.315 km2). Δεδομένης της έκτασης του θαλάσσιου χώρου του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες για την επιτήρηση και παρακολούθηση του συνόλου της περιοχής. Οι δυσκολίες στην άμεση επιτήρηση μπορεί να περιορίσουν σε ένα βαθμό δράσεις προστασίας, ειδικά σε ότι αφορά την παράνομη αλιεία. Υπό αυτό το πρίσμα, σκοπός της υπηρεσίας είναι η ανάπτυξη εφαρμογής συστήματος επιτήρησης της προστατευόμενης περιοχής με αντικείμενο τον εντοπισμό ‘στόχων’ ενδιαφέροντος όπως αλιευτικά σκάφη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (3.856,32 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τεσσάρων χιλιάδων εφτακοσίων ογδόντα ένα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (4.781,84€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pr@necca.gov.gr έως τις 24-03-2023, ημέρα και ώρα 17:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς).

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τη Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειας Πελοποννήσου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για δράσεις προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης της» και με MIS 5075953, του Ε.Π. «ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης, για το έτος 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο: α) μεταφορά επισκεπτών, υλικών και μέσων και συντήρηση υποδομών και μέσων β) καθαρισμός υποδομών επισκεπτών για τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, για τη διαχειριστική περίοδο 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο