Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης έναντι αστικής ευθύνης των drones του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 23 Φεβρουαρίου 2024
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης έναντι αστικής ευθύνης των drones του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης έναντι αστικής ευθύνης των drones του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024. Ειδικότερα, η προς παροχή υπηρεσία θα περιλαμβάνει την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του Ασφαλισμένου (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές Ζημίες που θα προκληθούν σε τρίτους από αμέλεια και/ή παράλειψή του από την χρήση και λειτουργία drone. Η παρεχόμενη υπηρεσία ασφάλισης θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) (δεν υπόκειται σε κράτηση Φ.Π.Α.).

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11/03/2024 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ
Δείτε τα παραρτήματα σε επεξεργάσιμο αρχείο εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Απριλίου 2024

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της με αριθ. πρωτ. 8766/01-04-2024 (24PROC014509365, α/α ΕΣΗΔΗΣ 347753) Διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
18 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας κατασκευής πυροσβεστικού εξοπλισμού σε αγροτικό όχημα – pick up της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
18 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν στην υποστήριξη του ΟΦΥΠΕΚΑ στην κατάρτιση προγραμματικών συμβάσεων και μνημονίων συνεργασίας για το οικονομικό έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο