Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία «Διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διατήρηση του δενδρομυωξού (Dryomys nitedula) και του βουνομυωξού (Muscardinus avellanarius)», της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής», με Κωδικό ΟΠΣ 5032753 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 16 Μαρτίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία «Διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διατήρηση του δενδρομυωξού (Dryomys nitedula) και του βουνομυωξού (Muscardinus avellanarius)», της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής», με Κωδικό ΟΠΣ 5032753 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Αντικείμενο της παρούσας είναι τα μέτρα βελτίωσης του ενδιαιτήματος σε δασικά τεμάχια/συστάδες που υπάρχει α) αποδεδειγμένη παρουσία του βουνομυωξού, και β) περιορισμένη διαθεσιμότητα θέσεων φωλεοποίησης (π.χ. μεγάλα δέντρα με κουφάλες). Ο αριθμός κατάλληλων σημείων φωλεοποίησης είναι περιοριστικός παράγοντας της πληθυσμιακής πυκνότητας του βουνομυωξού σε μία περιοχή (Bright et al., 2006). Επομένως, η αύξηση της πυκνότητας πληθυσμού σε μικρές δασικές συστάδες μέσα από την παροχή τεχνητών φωλιών, σε συνδυασμό με την αύξηση της συνδεσιμότητας τους με γειτονικές συστάδες, είναι διαχειριστικές δράσεις που θα βελτιώσουν την πιθανότητα διατήρησης του είδους στις επιλεγμένες περιοχές (PTES, 2006).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (22.320,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Οι προσφορές θα υποβληθούν με βάση τις απαιτήσεις και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε αυτή. Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pr@necca.gov.gr έως τις 24 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μελέτη οδοποιίας περιπατητικής διαδρομής: Νέο Λιμάνι Πρέβεζας – Περιοχή Προμαχώνα Πρέβεζας – Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πρέβεζας», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση χώρου για αποθήκευση εξοπλισμού

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
22 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ρουχισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ (μπλουζάκια πόλο και μπλουζάκια με λαιμοκοπή)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο