Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία «Διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διατήρηση του δενδρομυωξού (Dryomys nitedula) και του βουνομυωξού (Muscardinus avellanarius)», της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής», με Κωδικό ΟΠΣ 5032753 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 16 Μαρτίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία «Διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διατήρηση του δενδρομυωξού (Dryomys nitedula) και του βουνομυωξού (Muscardinus avellanarius)», της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής», με Κωδικό ΟΠΣ 5032753 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Αντικείμενο της παρούσας είναι τα μέτρα βελτίωσης του ενδιαιτήματος σε δασικά τεμάχια/συστάδες που υπάρχει α) αποδεδειγμένη παρουσία του βουνομυωξού, και β) περιορισμένη διαθεσιμότητα θέσεων φωλεοποίησης (π.χ. μεγάλα δέντρα με κουφάλες). Ο αριθμός κατάλληλων σημείων φωλεοποίησης είναι περιοριστικός παράγοντας της πληθυσμιακής πυκνότητας του βουνομυωξού σε μία περιοχή (Bright et al., 2006). Επομένως, η αύξηση της πυκνότητας πληθυσμού σε μικρές δασικές συστάδες μέσα από την παροχή τεχνητών φωλιών, σε συνδυασμό με την αύξηση της συνδεσιμότητας τους με γειτονικές συστάδες, είναι διαχειριστικές δράσεις που θα βελτιώσουν την πιθανότητα διατήρησης του είδους στις επιλεγμένες περιοχές (PTES, 2006).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (22.320,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Οι προσφορές θα υποβληθούν με βάση τις απαιτήσεις και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε αυτή. Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pr@necca.gov.gr έως τις 24 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τη Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειας Πελοποννήσου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για δράσεις προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης της» και με MIS 5075953, του Ε.Π. «ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης, για το έτος 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο: α) μεταφορά επισκεπτών, υλικών και μέσων και συντήρηση υποδομών και μέσων β) καθαρισμός υποδομών επισκεπτών για τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, για τη διαχειριστική περίοδο 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο