Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχή υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών αναφορικά με το ΠΕ 4.4 «Διαχείριση καλαμιώνων και υγρών λιβαδιών στην προστατευόμενη περιοχή Ζ.Ε.Π. περιοχή Ταμιευτήρων πρώην Λίμνης Κάρλας με κωδικό GR1430007», της πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού»

Ημερομηνία Δημοσίευσης :
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχή υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών αναφορικά με το ΠΕ 4.4 «Διαχείριση καλαμιώνων και υγρών λιβαδιών στην προστατευόμενη περιοχή Ζ.Ε.Π. περιοχή Ταμιευτήρων πρώην Λίμνης Κάρλας με κωδικό GR1430007», της πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού»

Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η διαχείριση των καλαμώνων ώστε να δημιουργηθούν κατάλληλες θέσεις φωλιάσματος και διατροφής για την Βαλτόπαπια (Aythya nyroca), καθώς και για τα υπόλοιπα υδρόβια αναπαραγόμενα είδη ορνιθοπανίδας στη λίμνη Κάρλας. Περιλαμβάνεται στα κύρια μέτρα προτεραιότητας 1d-7 «(12) Διαχειριστικά μέτρα διατήρησης: συντήρηση & βελτίωση της καλής κατάστασης διατήρησης οικοτόπων» του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας (PAF). Σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ: Κατάταξη Ειδών Ορνιθοπανίδας των PAF’s, το είδος A. nyroca (Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ), ορίζεται ως είδος προτεραιότητας (κατηγορία 3) ως κύριο απειλούμενο είδος των υγροτόπων, η οποία θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (18.600,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
9 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Επιστημονικού Συνεργάτη για την υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος LIFE19 ΝΑΤ/ΜΤ/000982 – LIFE PanPuffinus! για τα έτη 2024-2025, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
9 Ιουλίου 2024

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση Υπηρεσιών αποκομιδής μπαζών και απορριμμάτων από το Εθνικό Πάρκο Στροφυλιάς – Κοτυχίου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
8 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νοτιο-Ανατολικού Αιγαίου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα