Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχή υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών αναφορικά με το ΠΕ 4.4 «Διαχείριση καλαμιώνων και υγρών λιβαδιών στην προστατευόμενη περιοχή Ζ.Ε.Π. περιοχή Ταμιευτήρων πρώην Λίμνης Κάρλας με κωδικό GR1430007», της πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού»

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 15 Φεβρουαρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχή υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών αναφορικά με το ΠΕ 4.4 «Διαχείριση καλαμιώνων και υγρών λιβαδιών στην προστατευόμενη περιοχή Ζ.Ε.Π. περιοχή Ταμιευτήρων πρώην Λίμνης Κάρλας με κωδικό GR1430007», της πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού»

Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η διαχείριση των καλαμώνων ώστε να δημιουργηθούν κατάλληλες θέσεις φωλιάσματος και διατροφής για την Βαλτόπαπια (Aythya nyroca), καθώς και για τα υπόλοιπα υδρόβια αναπαραγόμενα είδη ορνιθοπανίδας στη λίμνη Κάρλας. Περιλαμβάνεται στα κύρια μέτρα προτεραιότητας 1d-7 «(12) Διαχειριστικά μέτρα διατήρησης: συντήρηση & βελτίωση της καλής κατάστασης διατήρησης οικοτόπων» του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας (PAF). Σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ: Κατάταξη Ειδών Ορνιθοπανίδας των PAF’s, το είδος A. nyroca (Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ), ορίζεται ως είδος προτεραιότητας (κατηγορία 3) ως κύριο απειλούμενο είδος των υγροτόπων, η οποία θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (18.600,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τη Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειας Πελοποννήσου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για δράσεις προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης της» και με MIS 5075953, του Ε.Π. «ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης, για το έτος 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο: α) μεταφορά επισκεπτών, υλικών και μέσων και συντήρηση υποδομών και μέσων β) καθαρισμός υποδομών επισκεπτών για τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, για τη διαχειριστική περίοδο 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο