Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών για την εκπόνηση της αξιολόγησης κινδύνου από φυτικά ξενικά χωροκατακτητικά είδη στις λίμνες Μικρή & Μεγάλη Πρέσπα με τη δημιουργία σχεδίου διαχείρισης και χαρτογράφησης των ειδών εισβολέων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 2 Μαρτίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών για την εκπόνηση της αξιολόγησης κινδύνου από φυτικά ξενικά χωροκατακτητικά είδη στις λίμνες Μικρή & Μεγάλη Πρέσπα με τη δημιουργία σχεδίου διαχείρισης και χαρτογράφησης των ειδών εισβολέων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών».

Περιγραφή του αντικειμένου

Η εισβολή ξενικών ειδών σε φυσικά οικοσυστήματα χαρακτηρίζεται ως μια από τις σημαντικότερες απειλές για τη βιοποικιλότητα σε παγκόσμιο αλλά και εθνικό επίπεδο συμφώνα με την Εθνική Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα (2014). Η παρουσία τους έχει αποδεδειγμένα φανεί να προκαλεί ανταγωνισμό με αυτόχθονα είδη που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε εξαφάνιση, διαταραχή ή καταστροφή των τροφικών πλεγμάτων καθώς και μεταβολή των οικοσυστημικών υπηρεσιών και διεργασιών. Πιο συγκεκριμένα, η εισβολή υδρόβιων μακρόφυτων και πλευστόφυτων πέραν των όσων αναφέρθηκαν, μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στη ποιότητα, τη χημική σύσταση και στη θερμοκρασία των υδάτων, μεταβολή του υδρολογικού καθεστώτος καθώς και του ρυθμού καθίζησης στο ίζημα .

Είδη που η παρουσία τους στο Ε.Πα.Π. έχει διαπιστωθεί και θα αποτελέσουν αντικείμενο του σχεδίου δράσης και της χαρτογράφησης:
-Azolla filiculoides Lam. Η πρώτη καταγραφή του είδους στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το 1982 ενώ στο Εθνικό Παρκό Πρεσπών το 2011.
– Elodea canadensis Michx. Η παρουσία του στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών, η πρώτη καταγραφή στην Ελληνική επικράτεια, εντοπίστηκε 2015 ενώ η εγκαθίδρυση και εξάπλωση του επιβεβαιώνεται από μεταγενέστερες καταγραφές.
– Lemna minuta Kunth. Η ενσωμάτωση αυτού του είδους στη δράση βασίζεται σε μια αδημοσίευτη καταγραφή του 2017 από ένα αρδευτικό κανάλι στον ανατολικό τομέα του Εθνικού Πάρκου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των εφτά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (7.960,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (9.870,40€) .

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου με θέμα το Εθνικό Πάρκο Δ. Έβρου (6πτυχο), ενημερωτικού φυλλαδίου με θέμα τον μαθητικό τουρισμό (3πτυχο) και μίνι οδηγού αναγνώρισης πουλιών για το Δέλτα του Έβρου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ανάδειξης και υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκη» (κωδ. ΟΠΣ 5060737).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Σεπτεμβρίου 2023

Διακήρυξη για την Σύμβαση με τίτλο: «Υπηρεσία δημιουργίας ομοιόμορφων πρωτοκόλλων επιστημονικής παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
25 Σεπτεμβρίου 2023

Επαναπροκήρυξη της Διακήρυξης για την σύμβαση υπηρεσιών με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΈΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.»

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο