Πυρήνας προσαρμογής ελαφιών στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 28 Φεβρουαρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πυρήνας προσαρμογής ελαφιών στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου

Το Δασαρχείο Σουφλίου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣH.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πυρήνας προσαρμογής ελαφιών στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου», με κωδικό CPV 45340000 (Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων, κιγκλιδωμάτων και εξοπλισμού ασφαλείας), κωδικό NUTS EL 511 και προϋπολογισμό 175.000,00 EΥΡΩ (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24%).

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

 

Δείτε την μελέτη του Έργου εδώ

 

Δείτε την τεχνική έκθεση εδώ

 

Δείτε τον Προυπολογισμό εδώ

 

Κατεβάστε το έντυπο της οικονομικής προσφοράς εδώ

 

Κατεβάστε το περιγραφικό τιμολόγιο εδώ

 

Κατεβάστε το Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης εδώ

 

 

 

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Απριλίου 2024

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της με αριθ. πρωτ. 8766/01-04-2024 (24PROC014509365, α/α ΕΣΗΔΗΣ 347753) Διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
18 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας κατασκευής πυροσβεστικού εξοπλισμού σε αγροτικό όχημα – pick up της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
18 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν στην υποστήριξη του ΟΦΥΠΕΚΑ στην κατάρτιση προγραμματικών συμβάσεων και μνημονίων συνεργασίας για το οικονομικό έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο