Πυρήνας προσαρμογής ελαφιών στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 28 Φεβρουαρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πυρήνας προσαρμογής ελαφιών στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου

Το Δασαρχείο Σουφλίου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣH.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πυρήνας προσαρμογής ελαφιών στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου», με κωδικό CPV 45340000 (Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων, κιγκλιδωμάτων και εξοπλισμού ασφαλείας), κωδικό NUTS EL 511 και προϋπολογισμό 175.000,00 EΥΡΩ (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24%).

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

 

Δείτε την μελέτη του Έργου εδώ

 

Δείτε την τεχνική έκθεση εδώ

 

Δείτε τον Προυπολογισμό εδώ

 

Κατεβάστε το έντυπο της οικονομικής προσφοράς εδώ

 

Κατεβάστε το περιγραφικό τιμολόγιο εδώ

 

Κατεβάστε το Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης εδώ

 

 

 

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την « Επισκευή και αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών των χώρων γραφείων του νέου κτηρίου της Μονάδας Διαχείρισης Ε.Π Δέλτα Έβρου και Δαδιάς».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας για την «Προστασία και διαχείριση κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση – Διαχειριστικές δράσεις. Προμήθεια δεξαμενών, ποτιστρών, ενημερωτικών πινακίδων και προμήθεια – εγκατάσταση περίφραξης».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία: «εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών σε επιλεγμένες ακτές της Κρήτης και της Ν. Πελοποννήσου έναντι πλημμυρών», Με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο