Δικτυακή πλατφόρμα για τα Ξενικά Φυτικά είδη της Ελλάδας

carpobrotusedulis7-crop1

Η δημιουργία της σχεσιακής βάσης δεδομένων-δικτυακής πλατφόρμας για τα ξενικά (μη αυτόχθονα) φυτικά είδη της Ελλάδας αποτέλεσε αντικείμενο έργου που ανατέθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας, από το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.). Στη συνέχεια το έργο παραδόθηκε στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Επί του παρόντος, η βάση δεδομένων Alien plants database of Greece (βάση δεδομένων των ξενικών φυτών της Ελλάδας) και η σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα αποτελούνται από 457 taxa, εκ των οποίων 282 είναι εγκλιματισμένα ξενικά φυτά, 167 είναι ξενικά μη εγκλιματισμένα και 8 είναι ξενικά φυτά με άγνωστη κατάσταση εγκατάστασης. Τα μη εγκλιματισμένα ξενικά φυτά (περιστασιακά ή τυχαία ξενικά φυτά, εφήμερες εισαγωγές ή περιστασιακές διαφυγές από την καλλιέργεια) περιλαμβάνονται σε αυτήν τη βάση δεδομένων καθώς είναι επιστημονικά ενδιαφέρον να εφαρμοστεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης για την ανίχνευση της εξάπλωσης και το ρυθμό εγκατάστασης αυτών των μη εγκλιματισμένων ξενικών σε μέσο- και μακρο-πρόθεσμη κλίμακα. Χρησιμοποιούνται σύγχρονα εργαλεία οπτικοποίησης της πληροφορίας για κάθε φυτό και για το σύνολο των ξενικών φυτών της Ελλάδας, με αναφορές που μπορούν να εξάγονται σε διαφορετικές χωρικές κλίμακες (εθνική, περιφερειακή σε επίπεδο φυτογεωγραφικών περιοχών, τοπική), ώστε με αναζήτηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω πεδία (i-xiii) να προκύπτουν ενδιαφέρουσες αναφορές και αναλύσεις για ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και για σχεδιασμό πολιτικών σχετικά με τα ξενικά και εισβλητικά είδη της Ελλάδας.

Το έργο για τα Ξενικά Φυτά της Ελλάδας χρηματοδοτήθηκε αρχικά από το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.) και στη συνέχεια από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).