Περιβαλλοντικές υπηρεσίες στη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης – International Union of Conservation of Nature (IUCN) για το έτος 2021

IUCN logo.svg

Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η παρουσία του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ως μέλος της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) καθώς του δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχει στα διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις δικτύωσης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης της απαραίτητης επιστημονικής υποστήριξης και εκπαίδευσης σε θέματα διατήρησης της φύσης και της βιοποικιλότητας. Η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (International Union of Conservation of Nature IUCN) η οποία ασχολείται με τη διατήρηση των ειδών και την προστασία της φύσης, έχει έδρα στο Gland της Ελβετίας και εκδίδει τον Ερυθρό Κατάλογο των Απειλούμενων ειδών του κόσμου (RedList), με κωδικό CHE-106.516.604. (έργο σε εξέλιξη)