Επιχορήγηση της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κοιλάδας Αχελώου και Αμβρακικού Κόλπου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης της

Το έργο στοχεύει στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κοιλάδας Αχελώου και Αμβρακικού Κόλπου, του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., που εκτείνονται στη Δυτική Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, στη βελτίωση του βαθμού διατήρησης προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, που ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός ή κακός ή έχουν ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό και χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή προστασίας.

Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη δράσεων που αφορούν τη μελέτη/διαχείριση της ανοξικής ζώνης του Αμβρακικού, αναγνωρίζοντας τη μείζονα σημασία του φαινομένου, τόσο για την ολοκληρωμένη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής, όσο και για την αποτροπή περαιτέρω υποβάθμισης από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Επιμέρους δράσεις που θα υλοποιηθούν είναι οι δράσεις παρακολούθησης κρίσιμων περιβαλλοντικών παραμέτρων για τη διαχείριση της ανοξικής ζώνης του Αμβρακικού, οι δράσεις citizen science και ανάπτυξης καινοτόμου δικτύου συλλογής, αποθήκευσης και διάχυσης πληροφοριών, η διατήρηση και προστασία του απειλούμενου είδους Tursiops truncatus (ρινοδέλφινο) και οι δράσεις ψηφιακής περιβαλλοντικής ενημέρωσης.

MIS έργου: 5089170
Διάρκεια: 1/7/2021 – 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 111.000,00 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κοιλάδας Αχελώου και Αμβρακικού Κόλπου