Προστασία και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών αρμοδιότητάς του τέως Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και Θάσου

Η Πράξη έχει ως σκοπό τόσο την μελέτη, προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας όσο και την προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών.
Έτσι, περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν στην προστασία και διαχείριση της άγριας ζωής, των οικοσυστημάτων και του πρωτογενούς τομέα, στην προβολή των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου NATURA 2000 και στην ευαισθητοποίηση των χρηστών των περιοχών και του ευρύτερου κοινού.
Ειδικότερα, προβλέπονται δράσεις μελέτης, προστασίας και διαχείρισης της άγριας πανίδας αλλά και των αγροτικών καλλιεργειών και κατά συνέπεια της αγροτικής οικονομίας της περιοχής αλλά και σε δράσεις μελέτης, έρευνας και ανάδειξης της προστατευόμενης περιοχής.
Αυτές οι δράσεις περιλαμβάνουν την δημιουργία και υλοποίηση εργαλείων διαχείρισης για την μείωση των επιπτώσεων των αγριόχοιρων και των άγριων αλόγων στην άγρια πανίδα και στις καλλιέργειες σε περιοχές με έντονο πρόβλημα (PAF κωδ 1b-24  και  κωδ 1b-6), τον έλεγχο της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων που πλήττουν την ορνιθοπανίδα και πολλά είδη θηλαστικών (PAF κωδ 1a-17) και την εξάλειψη ατυχημάτων με θύματα άγρια είδη σε οδικές αρτηρίες (PAF κωδ 1d-11). Επιπλέον, περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης της ένταξης του Δέλτα, των Στενών και της ευρύτερης περιοχής του Νέστου στο πρόγραμμα MAB/ UNESCO με σκοπό την ανάδειξη και την ορθότερη διαχείριση και προστασία τους (PAF κωδ 1a-10  ΚΑΙ  κωδ. 2b-1). Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται εργασίες αναβάθμισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες και δράσεις προβολής του έργου, όπως για παράδειγμα έντυπο υλικό και πινακίδες.
Άλλες δράσεις αφορούν στην παροχή υπηρεσιών έρευνας- μελέτης καταγραφής και θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με ανάθεση.

Στην πράξη προβλέπεται επίσης ο εμπλουτισμός του εκθεσιακού χώρου των δύο κέντρων πληροφόρησης σε Πόρτο Λάγος και Κεραμωτή (PAF κωδ 1a-15) και η δημιουργία περιβαλλοντικών παιχνιδιών στον αυλιο χώρο του ΚΠ Πόρτο Λάγους. Στόχος η αρτιότερη ενημέρωση των επισκεπτών και η απόκτηση της σωστής γνώσης για την προστατευόμενη περιοχή, μέσω της χρήσης πολυμέσων και τεχνολογιών αιχμής πληροφορικής.
Όλες οι δράσεις και ακολουθούν τις βασικές προτεραιότητες των PAF ενώ θα αποτελούν και στόχοι του διαχειριστικού σχεδίου της προστατευόμενης περιοχής που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η παρούσα Πράξη εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη». Και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

MIS έργου: 5041818
Διάρκεια: 1/1/2022 – 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 931.060,00€
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης