Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των λειτουργιών των οικοσυστημάτων στην περιοχή ευθύνης του πρώην Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων και νυν Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου.
Ειδικότερα, η Πράξη περιλαμβάνει δράσεις για την ενημέρωση κοινωνικών φορέων, δράσεις για την ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλες (συν)αρμόδιες Υπηρεσίες/ Οργανισμούς, καθώς και την βελτίωση της υποδομής της Μονάδας  για την συλλογή / διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων που συλλέγει (δικτύωση εξωτερικού, δικτύωση σε εθνικό επίπεδο, κ.α.). Επίσης, προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων ή/και εκπόνηση μελετών (τεχνικών και μη) (παρακολούθηση ειδών, μελέτες ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, μελέτες διαχείρισης χλωρίδας, κ.α.).
Επιπλέον, οι διαχειριστικές δράσεις της πράξης αφορούν στην προστασία και διατήρηση απειλούμενων πτωματοφάγων ειδών, σε δράσεις διατήρησης θηλαστικών και σε δράσεις προσδιορισμού και ανάλυσης πιέσεων προς τα υδάτινα σώματα. Ακόμη, προβλέπονται δράσεις διαχείρισης και προστασίας οικοτόπου προτεραιότητας, όπως επίσης και δράσεις διατήρησης λιμνών. Όλες οι διαχειριστικές δράσεις στοχεύουν στη διατήρηση και προστασία ειδών και τύπων οικοτόπων που αποδεδειγμένα χρήζουν προστασίας στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000. Επιπρόσθετα, οι διαχειριστικές δράσεις αφορούν στην καταγραφή ειδών αμφιβίων και ερπετών (π.χ. Β.variegata Triturus alpestris Tr. cristatus) κοινοτικού ενδιαφέροντος σε μικρούς υγροτόπους (μόνιμα και εποχιακά λιμνία) και στη σύνταξη σχεδίου δράσης για την διατήρησή τους, την ανίδρυση δασικών ενώσεων με κυρίαρχο στοιχείο της δενδρώδους βλάστησης το Juniperus foetidissima, είδος το οποίο αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας. Άλλες δράσεις αφορούν στην κατάρτιση σχεδίου δράσης και στην εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης του πληθυσμού του αγριόγιδου, στην εγκατάσταση και λειτουργία ταΐστρας και χώρου τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών (ΧΤΑΠ), στην αντιμετώπιση της προσέγγισης της αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές και στην εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης ζημιών από τα μεγάλα σαρκοφάγα.
Τέλος, η Πράξη περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην καταγραφή και χαρτογράφηση εστιών ρύπανσης από πτηνο-κτηνοτροφικές δραστηριότητες στον Άραχθο, στην χαρτογραφική αποτύπωση των ΜΥΗΣ στον Άραχθο και στην εφαρμογή επιπτώσεων λειτουργίας τους, όπως επίσης και δράσεις για την καταγραφή και χαρτογραφική αποτύπωση παραγωγικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων ΑΠΕ, την εγκατάσταση  ομβροδεξαμενών για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και την εκτίμηση της τουριστικής φέρουσας ικανότητας (Φ.Ι.) των επισκεπτών στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων.
Για τις παραπάνω δράσεις θα εκδοθούν ενημερωτικά φυλλάδια και θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές δράσεις απευθυνόμενες σε ειδικές ομάδες χρηστών για την διάχυση της πληροφορίας αναφορικά με τις διαχειριστικές δράσεις που προτείνεται να υλοποιηθούν μέσω της παρούσας Πράξης, καθώς και των κινδύνων και των ανθρωπογενών πιέσεων που αντιμετωπίζει η ορεινή άγρια χλωρίδα και πανίδα.

MIS έργου: MIS 5034900
Διάρκεια: 02/12/2019 – 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 964.532,00€
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου