Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

logo-ep-ymeperaa

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και νυν Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Παρνασσού, Οίτης και προστατευόμενων περιοχών Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, που ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός ή κακός ή έχουν ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό και χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή προστασίας.
Ειδικότερα, περιλαμβάνονται δράσεις για την ενημέρωση κοινωνικών φορέων / κοινού, γενικές ημερίδες (μία στις αρχές του 2020 για την παρουσίαση σχεδιαζόμενων διαχειριστικών δράσεων και μία στο τέλος του 2023 για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των διαχειριστικών δράσεων που εφαρμόστηκαν, ενώ ενδιάμεσα θα πραγματοποιηθούν και θεματικές ημερίδες για συγκεκριμένους χρήστες) και για την παραγωγή ενημερωτικού υλικού, τοποθέτηση πινακίδων για προβολή δράσεων κλπ.
Επιπλέον, προβλέπονται δράσεις για την ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλες (συν)αρμόδιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς, καθώς και για την βελτίωση της υποδομής της μονάδας για την συλλογή / διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων που συλλέγει. Επίσης, προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων και εκπόνηση τεχνικών και άλλων μελετών. Ενδεικτικά, περιλαμβάνεται α) η συνεχής παρακολούθηση των πληθυσμών ειδών χλωρίδας και η ετήσια παρακολούθηση τριών οικοτόπων, β) οι βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης για τη βελτίωση κατάστασης διατήρησης ειδών, γ) η βελτίωση της γνώσης της ενδημικής και απειλούμενης εντομοπανίδας ορθοπτέρων στον Παρνασσό, δ) μελέτες σχετικές με ανθρωπογενείς δραστηριότητες και την βιώσιμη ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές, ε) η διερεύνηση αναπαραγωγικού δυναμικού δύο ενδημικών ειδών χλωρίδας και ζ) η διερεύνηση για τη σύγκρουση μεταξύ λύκου – κτηνοτροφίας στην περιοχή ευθύνης της Μονάδας.
Ακόμη, η Πράξη περιέχει διαχειριστικές δράσεις για την βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του ΦΔ. Ενδεικτικά περιλαμβάνεται α) κατασκευή ξύλινης περίφραξης για αποτροπή διέλευσης τροχοφόρων εντός οικοτόπου προτεραιότητας και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για την προστασία, διατήρηση και σημασία του, β) μείωση κινδύνου πυρκαγιών, λαμβάνοντας μέτρα πρόληψης για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, γ) μόνωση πυλώνων για την προστασία αρπακτικών ειδών, δ) βελτίωση-ανόρθωση ενδιαιτημάτων συγκεκριμένων ειδών, ε) καθαρισμός, απομάκρυνση μπαζών και απορρύπανση σε επιλεγμένες θέσεις εντός των ΠΠ Παρνασσού και Γκιώνας, σε συνεργασία με τα κατά τόπους Δασαρχεία Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας, στ) δράσεις μείωσης της σύγκρουσης λύκου – κτηνοτροφίας, ζ) δημιουργία μικροαποθεμάτων ενδημικών ειδών χλωρίδας με τη λήψη διαχειριστικών μέτρων συντήρησης και βελτίωσης της καλής κατάστασης διατήρησής τους, η) δημιουργία ανοιγμάτων και φύτευση ειδών για βελτίωση βιοτόπου του ασπόνδυλου είδους Papilio alexanor και του είδους Juniperus phoeditissima, θ) βελτίωση ενδιαιτημάτων για ερπετά–αμφίβια και ια) έλεγχο της χρήσης δηλητηριασμένων.
Η υλοποίηση των δράσεων γίνεται με ίδια μέσα (εργασία του προσωπικού του Φορέα και χρήση του εξοπλισμού του) ή/και με ανάθεση σε τρίτους.

Πιο αναλυτικά, στις δράσεις που υλοποιήθηκαν συμπεριλαμβάνονται η Δημιουργία/διόρθωση βάσεων δεδομένων, η βελτίωση της γνώσης της ενδημικής και απειλούμενης εντομοπανίδας ορθοπτέρων στον Παρνασσό, η διερεύνηση για τη σύγκρουση μεταξύ λύκου – κτηνοτροφίας, η Βελτίωση του βαθμού διατήρησης του είδους Papilio alexanor και η Χαρτογράφηση εναέριου δικτύου μεταφοράς ενέργειας.  Στις δράσεις που είναι σε εξέλιξη-συμβασιοποιημένες περιλαμβάνονται η Δικτύωση Εσωτερικού, οι Βέλτιστες πρακτικές δασικής διαχείρισης για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης τεσσάρων ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ GR2410002 (Δρυοκολάπτες), η Παρακολούθηση Οικοτόπων (εκτός ειδών πράξεων ΥΠΕΝ),  Μελέτες σχετικές με ανθρωπογενείς δραστηριότητες «Φέρουσα ικανότητα και κατευθύνσεις για την ανάδειξη και την διαχείριση των επισκεπτών στην περιοχή ευθύνης του ΦΔΕΔ Παρνασσού», οι διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του ενδιαιτήματος του Vipera ursinii και οι διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του ενδιαιτήματος του Triturus alpestris.
Φορέας χρηματοδότησης της Πράξης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσα από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΠΔΕ (Κωδικός Ενάριθμου ΣΑ 2020ΣΕ27510000).

MIS έργου: 5032966
Διάρκεια: 30/12/2019 – 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 1.000.000,00€
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Παρνασσού, Οίτης και προστατευόμενων περιοχών Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
Μετάβαση στο περιεχόμενο