Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του τέως Φορέα διαχείρισης Εθνικού πάρκου δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου και νυν Μονάδα Διαχείρισης Δέλτα Έβρου και Δαδιάς. Συγκεκριμένα οι δράσεις που προτάθηκαν για χρηματοδότηση στόχευαν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, που ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός ή κακός ή έχουν ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό και χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή προστασίας.

Ειδικότερα, προβλέπεται η ενημέρωση  των Κοινωνικών Φορέων και του κοινού, όπως και η διοργάνωση ημερίδων. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει δράσεις για την ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών/αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλες (συν)αρμόδιες Υπηρεσίες/Οργανισμούς και την βελτίωση της υποδομής της ΜΔΠΠ για την συλλογή/διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων που συλλέγει. Επίσης, προβλέπεται η  υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων ή/ και η εκπόνηση μελετών (τεχνικών και μη), όπως δακτυλίωση και τοποθέτηση πομπών σε γύπες και αρπακτικά, η επιστημονική παρακολούθηση διαχειμαζόντων ημερόβιων αρπακτικών πουλιών, κατασκευή υπερυψωμένου παρατηρητηρίου και χαρτογράφηση ευαισθησίας γραμμικών υποδομών. Τέλος, το έργο περιέχει διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας της Μονάδας Διαχείρισης, όπως δημιουργία διακένων για τη βελτίωση του ενδιαιτήματος άγριας πανίδας, δημιουργία πυρήνα προσαρμογής και απελευθέρωσης ελαφιών, βελτίωση του ενδιαιτήματος ερπετών αμφιβίων, δράσεις διατήρησης τύπων οικοτόπων 6220* και 5210, μόνωση δικτύων μεταφοράς ρεύματος για την προστασία των πουλιών από ηλεκτροπληξία και διερεύνηση αιτιών θανάτωσης γυπών και αρπακτικών πουλιών.

MIS έργου: 5033258
Διάρκεια: 01/01/2019 –31/12/2023
Προϋπολογισμός: 980.354,00 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς.