Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτύπων στην περιοχή ευθύνης του τέως φορέα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας

Το έργο, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» με θεματικό στόχο την «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των Πόρων» και ειδικό στόχο την «Ανάσχεση της Απώλειας της Βιοποικιλότητας και της Υποβάθμισης των Λειτουργιών των Οικοσυστημάτων» με προτεραιότητα στην «Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών».

Πεδίο παρέμβασης της Πράξης αποτελεί η «Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή» με δράσεις που στοχεύουν στην «Εφαρμογή της διαχείρισης Οικοτόπων, Ειδών και Περιοχών Natura 2000 με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και την προστασία» και «Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (ΣΑ 2020ΣΕ27510057).

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην προαναφερόμενη πράξη αφορούν στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του κοινού, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών σε θέματα διαχείρισης κοινών ειδών, στην καλύτερη οργάνωση και αποτελεσματικότερη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και των προστατευτέων αντικειμένων και τέλος, στη συμβολή προς βελτίωση του βαθμού διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων.

MIS έργου: 5033224
Διάρκεια: 01/01/2020 έως 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 999.718,63€
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου