Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσιού Πάρκου Αλοννήσου Βόρειων Σποράδων

Η πράξη αφορά στην χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων και νυν Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων.
Ειδικότερα, προβλέπεται η προβολή δράσεων, η διοργάνωση ημερίδων και συμμετοχή σε εκθέσεις. Επίσης, η Πράξη περιλαμβάνει δράσεις για την ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών/αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλες (συν) αρμόδιες Υπηρεσίες/ Οργανισμούς, καθώς και την βελτίωση της υποδομής της Μονάδας για την συλλογή/διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων που συλλέγει. Άλλες δράσεις αφορούν: στην οικολογική αποτύπωση του οικοτόπου 1120 (Posidonia Beds) και αξιολόγηση των πιέσεων που ασκούνται στα λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonia oceanica), Καταγραφή πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae), Καταγραφή πληθυσμιακής πυκνότητας, πλούτου ειδών, σύνθεσης και δομής των ιχθυοκοινοτήτων των υφάλων, Αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των υφάλων (τύπος οικοτόπου 1170), Σύστημα καταγραφής τηλεπαρακολούθησης και διαχείρισης σημαντικών ειδών, οικοτόπων και αγκυροβολίας, Πρόγραμμα Επιστήμης Πολιτών, Καταδυτικός Τουρισμός και εκπαίδευση του προσωπικού, Καταγραφή και αξιολόγηση τωρινών και μελλοντικών επιπτώσεων από χωροκατακτητικά ξενικά και νέο-αυτόχθονα είδη, Καταγραφή και αξιολόγηση του πληθυσμού της πίννας στο Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. μετά τα επεισόδια μαζικής θνησιμότητας λόγω του παρασίτου Haplosporidium pinnae.
Επιπλέον, προβλέπονται διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας της Μονάδας. Για την επίτευξη των στόχων των διαχειριστικών δράσεων προτάθηκε να υλοποιηθούν ενδεικτικά δράσεις για την συντήρηση διαδρομών ερμηνείας περιβάλλοντος, Τοποθέτηση οικολογικών συστημάτων αγκυροβολίας για την προστασία του  Οικοτόπου Προτεραιότητας 1120, Προμήθεια και εγκατάσταση δεξαμενών πυρασφάλειας, Δράσεις μείωσης των απειλών και πιέσεων σε θαλάσσιους οικότοπους  Κοινοτικού Ενδιαφέροντος και στο πελαγικό περιβάλλον, Έλεγχος των πληθυσμών αρουραίων σε βραχονησίδες με αποικίες σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας, Δράσεις μείωσης των απειλών και πιέσεων στον οικότοπο  Κοινοτικού Ενδιαφέροντος 8330 – Θαλάσσια Σπήλαια, Δέσμη δράσεων διαχείρισης του αγριοκάτσικου (Capra aegagrus ssp dorcas).

Για την επίτευξη των δράσεων έχει γίνει προμήθεια οχήματος φύλαξης – έρευνας, προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστήματος τηλεδιάσκεψης και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού και προμήθεια ιματισμού προσωπικού. Επίσης, έγινε προμήθεια συστήματος παρακολούθησης αποτελούμενο από επτά διαδικτυακές κάμερες και μια κάμερα παρακολούθησης trail που ενεργοποιείται με την κίνηση και διαθέτει λειτουργία με υπέρυθρη ακτινοβολία με δυνατότητα νυκτερινών λήψεων για παρακολούθηση ειδών πανίδας. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου, έχει γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση δεξαμενών πυρασφάλειας και η προμήθεια υδροφώνων.
Ακόμη, ολοκληρώθηκε η προμήθεια ταχυπλόου σκάφους φύλαξης έρευνας, όπως επίσης και οι δράσεις για την καταγραφή πληθυσμιακής πυκνότητας, πλούτου ειδών, σύνθεσης και δομής των ιχθυοκοινότητων των υφάλων), οι δράσεις για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των υφάλων (τύπος οικοτόπου 1170) και για την καταγραφή και αξιολόγηση του πληθυσμού της πίννας στο Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. μετά τα επεισόδια μαζικής θνησιμότητας λόγω του παρασίτου Haplosporidium pinnae.

Τέλος, έχουν ολοκληρωθεί οι δράσεις για την οικολογική αποτύπωση του οικοτόπου 1120 (Posidonia Beds) και αξιολόγηση των πιέσεων που ασκούνται στα λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonia oceanica) και την καταγραφή πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae).

MIS έργου: 5033233
Διάρκεια: 01/01/2020 – 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Εθνικού Πάρκου Σποράδων