Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τη Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειας Πελοποννήσου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για δράσεις προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης της» και με MIS 5075953, του Ε.Π. «ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 24 Μαρτίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τη Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειας Πελοποννήσου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για δράσεις προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης της» και με MIS 5075953, του Ε.Π. «ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Πληροφόρησης που βρίσκεται στο κτίριο του Τουριστικού Περιπτέρου του Δήμου Καλαβρύτων στην πλατεία Ζαϊμαίων, το οποίο παραχωρήθηκε στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α με την αρ. 135/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων (ΑΔΑ: ΩΣΦΛΩΕ9-0ΣΙ) για δέκα πέντε (15) χρόνια. Το κτίριο που θα φιλοξενήσει το Κέντρο Πληροφόρησης (Κ.Π.) χωροθετείται εντός του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου της Τ.Κ. Καλαβρύτων επί της Πλατείας Ζαϊμαίων και κατ’ επέκταση στην περιοχή αρμοδιότητας της ΜΔ Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Πρόκειται για το Δημοτικό Τουριστικό Περίπτερο, πλήρης κυριότητας του Δήμου Καλαβρύτων [Κάτοψη Ισογείου Ε=136,5m2 (117,75m2 ο Εκθεσιακός Χώρος και 18,75m2 WC και σκάλα), Κάτοψη Υπογείου 52,5m2 (Βοηθητικός Χώρος και WC)].

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και μηδέν επτά λεπτών (157.258,07 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο συνολικό ποσό των εκατό ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (195.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2023. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος της σύμβασης δεν μπορεί να είναι πέραν από τις 31/12/2023.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
17 Μαΐου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας διοργάνωσης εκδηλώσεων (ημερίδων) για την προβολή δράσεων της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας», με Κωδικό ΟΠΣ 5033224 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Μαΐου 2023

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για προμήθεια υγρών καυσίμων για τα οχήματα (τροχοφόρα & πλωτά) της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) το έτος 2023, στο πλαίσιο της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και τύπων Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» με Κωδικό ΟΠΣ 5033233 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Μαΐου 2023

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τα οχήματα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχοινιά και Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) το έτος 2023, στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας» με Κωδικό ΟΠΣ 5033697 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο