Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών παρακολούθησης των πληθυσμών και χαρτογράφησης της πίννας (κρισίμως απειλούμενο είδος Pinna nobilis) στις θαλάσσιες περιοχές NATURA Βορείου Αιγαίου (Λέσβος, Λήμνος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Φούρνοι, Αγ. Ευστράτιος, Ψαρά) και Αμβρακικού Κόλπου. Εφαρμογή διαχειριστικών δράσεων και πρόταση περαιτέρω δράσεων προστασίας.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 5 Σεπτεμβρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών παρακολούθησης των πληθυσμών και χαρτογράφησης της πίννας (κρισίμως απειλούμενο είδος Pinna nobilis) στις θαλάσσιες περιοχές NATURA Βορείου Αιγαίου (Λέσβος, Λήμνος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Φούρνοι, Αγ. Ευστράτιος, Ψαρά) και Αμβρακικού Κόλπου. Εφαρμογή διαχειριστικών δράσεων και πρόταση περαιτέρω δράσεων προστασίας.

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι παρακολούθηση των πληθυσμών και χαρτογράφηση της πίννας (κρισίμως απειλούμενο είδος Pinna nobilis) στις θαλάσσιες περιοχές NATURA Βορείου Αιγαίου (Λέσβος, Λήμνος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Φούρνοι, Αγ. Ευστράτιος, Ψαρά) και Αμβρακικού Κόλπου. Εφαρμογή διαχειριστικών δράσεων και πρόταση περαιτέρω δράσεων προστασίας. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αξιολόγηση της κατάστασης των πληθυσμών της πίννας και της αναπαραγωγικής επιτυχίας του είδους σε σύνολο προστατευόμενων περιοχών του Β. Αιγαίου και του Αμβρακικού, καθώς και η υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων, η συνολική αξιολόγηση της κατάστασης του είδους στον κόλπο και προτάσεις διατήρησης του πληθυσμού του είδους.

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό εξήντα εφτά χιλιάδων ευρώ (167.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο συνολικό ποσό των διακοσίων εφτά χιλιάδων ογδόντα ευρώ (207.080,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Δείτε το παράρτημα της οικονομικής προσφοράς εδώ

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την « Επισκευή και αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών των χώρων γραφείων του νέου κτηρίου της Μονάδας Διαχείρισης Ε.Π Δέλτα Έβρου και Δαδιάς».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας για την «Προστασία και διαχείριση κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση – Διαχειριστικές δράσεις. Προμήθεια δεξαμενών, ποτιστρών, ενημερωτικών πινακίδων και προμήθεια – εγκατάσταση περίφραξης».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία: «εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών σε επιλεγμένες ακτές της Κρήτης και της Ν. Πελοποννήσου έναντι πλημμυρών», Με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο