Διακήρυξη για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Μετεωρολογικών Σταθμών» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 5 Ιανουαρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Μετεωρολογικών Σταθμών» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μετεωρολογικών σταθμών.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38127000-1 «Μετεωρολογικοί σταθμοί». Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα μία χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (181.096,77 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο συνολικό ποσό των διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (244.559,99 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% και αναλύεται ως εξής:
Για την προμήθεια που αφορά στον κωδικό MIS: 5032753 δεν μπορεί να υπερβεί τις είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (24.195,55€) πλέον Φ.Π.Α, ήτοι τις τριάντα χιλιάδες δύο ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτά (30.002,48€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
-Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια που αφορά στον κωδικό MIS: 5032910 δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα έξι χιλιάδες διακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (16.290,32€) πλέον Φ.Π.Α, ήτοι τις είκοσι χιλιάδες διακόσια ευρώ (20.200,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
-Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια που αφορά στον κωδικό MIS: 5033035 δεν μπορεί να υπερβεί τις πενήντα μία χιλιάδες εξακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά (51.612,90€) πλέον Φ.Π.Α, ήτοι τις εξήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ(64.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
-Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια που αφορά στον κωδικό MIS: 5033697 δεν μπορεί να υπερβεί τις ογδόντα εννιά χιλιάδες ευρώ (89.000,00€) πλέον Φ.Π.Α, ήτοι τις εκατόν δέκα χιλιάδες τριακόσια ευρώ (110.360,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Η παρούσα σύμβαση δεν διαιρείται σε τμήματα καθώς η διαίρεση των προς προμήθεια ειδών σε  αντίστοιχα υποσύνολα θα οδηγήσει σε αύξηση της συνολικής προσφερόμενης τιμής ως αποτέλεσμα των μικρότερων εκπτώσεων, με ενδεχόμενη συνέπεια την αύξηση της δαπάνης καθώς και σε καθυστέρηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

 

Δείτε όλη την διακήρυξη εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
2 Φεβρουαρίου 2023

«Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων & προμήθεια μη επανδρωμένου αεροσκάφους “Drone”» της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού- Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
30 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, με φορέα υλοποίησης τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), προς τους Δήμους, τις Περιφέρειες, το Άγιον Όρος και εκκλησιαστικούς φορείς, για τη «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας»

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων στον ΟΦΥΠΕΚΑ με σχέση έμμισθης εντολής (αορίστου χρόνου)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο