Διακήρυξη για την Σύμβαση με τίτλο: «Υπηρεσία δημιουργίας ομοιόμορφων πρωτοκόλλων επιστημονικής παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 27 Σεπτεμβρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη για την Σύμβαση με τίτλο: «Υπηρεσία δημιουργίας ομοιόμορφων πρωτοκόλλων επιστημονικής παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης ομοιόμορφων πρωτοκόλλων επιστημονικής παρακολούθησης για τις διάφορες ομάδες ειδών και φυσικών τύπων οικοτόπων και η καθιέρωση μόνιμων συστηματικών δειγματοληψιών σε ετήσια βάση, με συχνότητα ανάλογη προς τα είδη, τα ενδιαιτήματα και τους φυσικούς τύπους οικοτόπων και τις απειλές που αντιμετωπίζουν.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (270.000,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (334.800,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων (προμήθεια ειδικού εξοπλισμού μέτρησης παραμέτρων υδρολογικών, αβιοτικών κλπ), με κωδικό «TRANSFER-1» για την υλοποίηση του έργου «LIFE TRANSFER – Seagrass transplantation for transitional Ecosystem Recovery» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού LIFE19NAT/IT/000264», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
6 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Διενέργεια της δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων από δρόμους και κατασκευές στην περιοχή Natura 2000 GR 2550005 “Θίνες Κυπαρισσίας- Νεοχώρι-Κυπαρισσία”».

Διαβάστε Περισσότερα