Διακήρυξη Με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθεια συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), υποβρύχιων μη Επανδρωμένων οχημάτων (ΣΜΗΕΥΟ)» κωδ. ΟΠΣ 5033240, 5032679, 5033657, 5032910, 50336035, 5033396, 5034797, 5034900, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 10 Ιανουαρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη Με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθεια συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), υποβρύχιων μη Επανδρωμένων οχημάτων (ΣΜΗΕΥΟ)» κωδ. ΟΠΣ 5033240, 5032679, 5033657, 5032910, 50336035, 5033396, 5034797, 5034900, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), υποβρύχιων μη Επανδρωμένων οχημάτων (ΣΜΗΕΥΟ) συμπεριλαμβανομένου των απαιτούμενων για τη λειτουργία τους παρελκόμενων και εκπαίδευσης χρηστών. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 35613000-4 (Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα) και συμπληρωματικού CPV 35512400-0 (Μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα).

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης σύμφωνα με τα υποδείγματα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της παρούσας, ήτοι οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή για περισσότερα τμήματα. Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δέκα (10).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (196.843,54€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες ογδόντα πέντε ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (244.085,98€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.


Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  της τιμής.

 

Δείτε όλη την διακήρυξη εδώ

 

Δείτε το Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης εδώ

 

Κατεβάστε το Παράρτημα Ι εδώ

 

Κατεβάστε το Παράρτημα ΙΙ Φύλλο Συμμόρφωσης  εδώ

 

Κατεβάστε το Παράρτημα IV Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς εδώ

 

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Απριλίου 2024

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της με αριθ. πρωτ. 8766/01-04-2024 (24PROC014509365, α/α ΕΣΗΔΗΣ 347753) Διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
18 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας κατασκευής πυροσβεστικού εξοπλισμού σε αγροτικό όχημα – pick up της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
18 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν στην υποστήριξη του ΟΦΥΠΕΚΑ στην κατάρτιση προγραμματικών συμβάσεων και μνημονίων συνεργασίας για το οικονομικό έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο