Διακήρυξη Με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθεια συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), υποβρύχιων μη Επανδρωμένων οχημάτων (ΣΜΗΕΥΟ)» κωδ. ΟΠΣ 5033240, 5032679, 5033657, 5032910, 50336035, 5033396, 5034797, 5034900, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 10 Ιανουαρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη Με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθεια συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), υποβρύχιων μη Επανδρωμένων οχημάτων (ΣΜΗΕΥΟ)» κωδ. ΟΠΣ 5033240, 5032679, 5033657, 5032910, 50336035, 5033396, 5034797, 5034900, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), υποβρύχιων μη Επανδρωμένων οχημάτων (ΣΜΗΕΥΟ) συμπεριλαμβανομένου των απαιτούμενων για τη λειτουργία τους παρελκόμενων και εκπαίδευσης χρηστών. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 35613000-4 (Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα) και συμπληρωματικού CPV 35512400-0 (Μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα).

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης σύμφωνα με τα υποδείγματα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της παρούσας, ήτοι οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή για περισσότερα τμήματα. Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δέκα (10).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (196.843,54€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες ογδόντα πέντε ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (244.085,98€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.


Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  της τιμής.

 

Δείτε όλη την διακήρυξη εδώ

 

Δείτε το Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης εδώ

 

Κατεβάστε το Παράρτημα Ι εδώ

 

Κατεβάστε το Παράρτημα ΙΙ Φύλλο Συμμόρφωσης  εδώ

 

Κατεβάστε το Παράρτημα IV Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς εδώ

 

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
2 Φεβρουαρίου 2023

«Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων & προμήθεια μη επανδρωμένου αεροσκάφους “Drone”» της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού- Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
30 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, με φορέα υλοποίησης τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), προς τους Δήμους, τις Περιφέρειες, το Άγιον Όρος και εκκλησιαστικούς φορείς, για τη «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας»

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων στον ΟΦΥΠΕΚΑ με σχέση έμμισθης εντολής (αορίστου χρόνου)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο