Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων και σκαφών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Ημερομηνία Δημοσίευσης :
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων και σκαφών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων και σκαφών του στόλου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής για το έτος 2023, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 177765 Διακήρυξης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 66514110-0 «Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων». Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (64.600,00€) (δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 177765 Διακήρυξης.

 

Δείτε την διακήρυξη ασφάλισης των οχημάτων εδώ

Δείτε την περίληψη της Διακήρυξης εδώ

Κατεβάστε το παράρτημα ΙΙΙ Τεχνικές Προδιαγραφές εδώ

Κατεβάστε το παράρτημα IV Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς εδώ

 

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
16 Ιουλίου 2024

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσίας κατάρτισης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) για το θαλάσσιο Πάρκο του Ιονίου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
15 Ιουλίου 2024

Διακήρυξη δημοσίου διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας “Αντικατάσταση ξύλινων κατασκευών στο Πάρκο ερμηνείας Οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων” με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
9 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Επιστημονικού Συνεργάτη για την υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος LIFE19 ΝΑΤ/ΜΤ/000982 – LIFE PanPuffinus! για τα έτη 2024-2025, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Διαβάστε Περισσότερα