Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων και σκαφών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 1 Δεκεμβρίου 2022
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων και σκαφών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων και σκαφών του στόλου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής για το έτος 2023, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 177765 Διακήρυξης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 66514110-0 «Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων». Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (64.600,00€) (δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 177765 Διακήρυξης.

 

Δείτε την διακήρυξη ασφάλισης των οχημάτων εδώ

Δείτε την περίληψη της Διακήρυξης εδώ

Κατεβάστε το παράρτημα ΙΙΙ Τεχνικές Προδιαγραφές εδώ

Κατεβάστε το παράρτημα IV Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς εδώ

 

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου με θέμα το Εθνικό Πάρκο Δ. Έβρου (6πτυχο), ενημερωτικού φυλλαδίου με θέμα τον μαθητικό τουρισμό (3πτυχο) και μίνι οδηγού αναγνώρισης πουλιών για το Δέλτα του Έβρου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ανάδειξης και υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκη» (κωδ. ΟΠΣ 5060737).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Σεπτεμβρίου 2023

Διακήρυξη για την Σύμβαση με τίτλο: «Υπηρεσία δημιουργίας ομοιόμορφων πρωτοκόλλων επιστημονικής παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
25 Σεπτεμβρίου 2023

Επαναπροκήρυξη της Διακήρυξης για την σύμβαση υπηρεσιών με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΈΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.»

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο