Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων και σκαφών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 1 Δεκεμβρίου 2022
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων και σκαφών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων και σκαφών του στόλου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής για το έτος 2023, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 177765 Διακήρυξης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 66514110-0 «Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων». Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (64.600,00€) (δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 177765 Διακήρυξης.

 

Δείτε την διακήρυξη ασφάλισης των οχημάτων εδώ

Δείτε την περίληψη της Διακήρυξης εδώ

Κατεβάστε το παράρτημα ΙΙΙ Τεχνικές Προδιαγραφές εδώ

Κατεβάστε το παράρτημα IV Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς εδώ

 

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
2 Φεβρουαρίου 2023

«Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων & προμήθεια μη επανδρωμένου αεροσκάφους “Drone”» της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού- Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
30 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, με φορέα υλοποίησης τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), προς τους Δήμους, τις Περιφέρειες, το Άγιον Όρος και εκκλησιαστικούς φορείς, για τη «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας»

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων στον ΟΦΥΠΕΚΑ με σχέση έμμισθης εντολής (αορίστου χρόνου)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο