Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων για την προβολή Δράσεων Πράξεων ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 13 Μαρτίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων για την προβολή Δράσεων Πράξεων ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων για την προβολή Δράσεων Πράξεων ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 31523200-0 | Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών. Η παρούσα σύμβαση δεν διαιρείται σε τμήματα καθώς η διαίρεση των προς προμήθεια ειδών σε αντίστοιχα υποσύνολα θα οδηγήσει:
– σε αύξηση της συνολικής προσφερόμενης τιμής ως αποτέλεσμα των μικρότερων εκπτώσεων, με ενδεχόμενη συνέπεια την αύξηση της δαπάνης,
– σε καθυστέρηση της διαγωνιστικής διαδικασίας και
– σε ανομοιομορφία στις πινακίδες (πχ χρώμα, υλικό κατασκευής κλπ).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα χιλιάδων διακοσίων δεκαεννιά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (80.019,72€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των ενενήντα εννιά χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (99.224,45€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

 

Δείτε την σύμβαση εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων (προμήθεια ειδικού εξοπλισμού μέτρησης παραμέτρων υδρολογικών, αβιοτικών κλπ), με κωδικό «TRANSFER-1» για την υλοποίηση του έργου «LIFE TRANSFER – Seagrass transplantation for transitional Ecosystem Recovery» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού LIFE19NAT/IT/000264», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
6 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Διενέργεια της δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων από δρόμους και κατασκευές στην περιοχή Natura 2000 GR 2550005 “Θίνες Κυπαρισσίας- Νεοχώρι-Κυπαρισσία”».

Διαβάστε Περισσότερα