Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων για την προβολή Δράσεων Πράξεων ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 13 Μαρτίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων για την προβολή Δράσεων Πράξεων ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων για την προβολή Δράσεων Πράξεων ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 31523200-0 | Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών. Η παρούσα σύμβαση δεν διαιρείται σε τμήματα καθώς η διαίρεση των προς προμήθεια ειδών σε αντίστοιχα υποσύνολα θα οδηγήσει:
– σε αύξηση της συνολικής προσφερόμενης τιμής ως αποτέλεσμα των μικρότερων εκπτώσεων, με ενδεχόμενη συνέπεια την αύξηση της δαπάνης,
– σε καθυστέρηση της διαγωνιστικής διαδικασίας και
– σε ανομοιομορφία στις πινακίδες (πχ χρώμα, υλικό κατασκευής κλπ).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα χιλιάδων διακοσίων δεκαεννιά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (80.019,72€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των ενενήντα εννιά χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (99.224,45€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

 

Δείτε την σύμβαση εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου με θέμα το Εθνικό Πάρκο Δ. Έβρου (6πτυχο), ενημερωτικού φυλλαδίου με θέμα τον μαθητικό τουρισμό (3πτυχο) και μίνι οδηγού αναγνώρισης πουλιών για το Δέλτα του Έβρου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ανάδειξης και υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκη» (κωδ. ΟΠΣ 5060737).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Σεπτεμβρίου 2023

Διακήρυξη για την Σύμβαση με τίτλο: «Υπηρεσία δημιουργίας ομοιόμορφων πρωτοκόλλων επιστημονικής παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
25 Σεπτεμβρίου 2023

Επαναπροκήρυξη της Διακήρυξης για την σύμβαση υπηρεσιών με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΈΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.»

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο