Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια έντυπου υλικού για την προβολή Δράσεων της Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 16 Φεβρουαρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια έντυπου υλικού για την προβολή Δράσεων της Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου».

Αντικείμενο της σύμβασης/έργου είναι η προμήθεια έντυπου υλικού για την προβολή Δράσεων Πράξης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Ενδεικτικά αναφέρουμε: Προβολή σχετικά με τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενημέρωση των κοινωνικών Φορέων, των χρηστών της παράκτιας ζώνης και του ευρύτερου κοινού).

Στόχοι / Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

Στόχος της δράσης αυτής είναι η προβολή των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ, για την ενημέρωση των κοινωνικών Φορέων, των χρηστών της παράκτιας ζώνης, αλλά και του ευρύτερου κοινού. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στα Παράρτημα Ι και ΙΙ της παρούσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (3.225,81 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τη Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειας Πελοποννήσου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για δράσεις προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης της» και με MIS 5075953, του Ε.Π. «ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης, για το έτος 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο: α) μεταφορά επισκεπτών, υλικών και μέσων και συντήρηση υποδομών και μέσων β) καθαρισμός υποδομών επισκεπτών για τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, για τη διαχειριστική περίοδο 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο