Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια έντυπου υλικού για την προβολή Δράσεων της Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 16 Φεβρουαρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια έντυπου υλικού για την προβολή Δράσεων της Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου».

Αντικείμενο της σύμβασης/έργου είναι η προμήθεια έντυπου υλικού για την προβολή Δράσεων Πράξης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Ενδεικτικά αναφέρουμε: Προβολή σχετικά με τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενημέρωση των κοινωνικών Φορέων, των χρηστών της παράκτιας ζώνης και του ευρύτερου κοινού).

Στόχοι / Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

Στόχος της δράσης αυτής είναι η προβολή των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ, για την ενημέρωση των κοινωνικών Φορέων, των χρηστών της παράκτιας ζώνης, αλλά και του ευρύτερου κοινού. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στα Παράρτημα Ι και ΙΙ της παρούσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (3.225,81 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας διερεύνησης της εκτός τόπου διατήρησης των αυτοφυών ειδών της Ελλάδας.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας αξιολόγησης και βελτιστοποίησης διαχειριστικών δράσεων προστασίας των κητωδών και της Μεσογειακής φώκιας από την αλιεία στις θαλάσσιες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 της Ζακύνθου.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
17 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Μελέτη τεκμηρίωσης για την επέκταση υφιστάμενων περιοχών Natura 2000 ή/και την δημιουργία νέας περιοχής προστασίας θαλάσσιων χελωνών στην Κεφαλονιά στο πλαίσιο του δικτύου NATURA 2000”».

Διαβάστε Περισσότερα