Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Απομάκρυνση απορριμμάτων και φθαρμένων υποδομών από τον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Αίνου».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 14 Νοεμβρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Απομάκρυνση απορριμμάτων και φθαρμένων υποδομών από τον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Αίνου».

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση των υπηρεσιών της απομάκρυνσης των απορριμμάτων και των φθαρμένων υποδομών από τον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Αίνου, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (20.580,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δέκα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (25.519,20 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pr@necca.gov.gr έως τις 15 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00.

 

Δείτε την  πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας διερεύνησης της εκτός τόπου διατήρησης των αυτοφυών ειδών της Ελλάδας.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας αξιολόγησης και βελτιστοποίησης διαχειριστικών δράσεων προστασίας των κητωδών και της Μεσογειακής φώκιας από την αλιεία στις θαλάσσιες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 της Ζακύνθου.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
17 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Μελέτη τεκμηρίωσης για την επέκταση υφιστάμενων περιοχών Natura 2000 ή/και την δημιουργία νέας περιοχής προστασίας θαλάσσιων χελωνών στην Κεφαλονιά στο πλαίσιο του δικτύου NATURA 2000”».

Διαβάστε Περισσότερα