Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Δημιουργία βάσης δεδομένων για την αποτελεσματική διαχείριση των Θαλάσσιων Χελωνών» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΣΑ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2020ΣΕ27510074»

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 21 Δεκεμβρίου 2022
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Δημιουργία βάσης δεδομένων για την αποτελεσματική διαχείριση των Θαλάσσιων Χελωνών» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΣΑ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2020ΣΕ27510074»

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση των υπηρεσιών της δημιουργίας μιας ανοιχτής πρόσβασης και διαδραστικής γεωχωρικής βάσης δεδομένων, με οπτικοποίηση της πληροφορίας και δυνατότητα καταχώρησης πληροφορίας από πολίτες, για την προστασία και διαχείριση των Θαλασσίων Χελωνών στο Ιόνιο Πέλαγος, για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της Πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033250 και κωδικό ΣΑΕ 2020ΣΕ27510074 ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020», σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (24.193,54 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (29.999,99 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την « Επισκευή και αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών των χώρων γραφείων του νέου κτηρίου της Μονάδας Διαχείρισης Ε.Π Δέλτα Έβρου και Δαδιάς».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας για την «Προστασία και διαχείριση κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση – Διαχειριστικές δράσεις. Προμήθεια δεξαμενών, ποτιστρών, ενημερωτικών πινακίδων και προμήθεια – εγκατάσταση περίφραξης».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία: «εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών σε επιλεγμένες ακτές της Κρήτης και της Ν. Πελοποννήσου έναντι πλημμυρών», Με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο