Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Δημιουργία βάσης δεδομένων για την αποτελεσματική διαχείριση των Θαλάσσιων Χελωνών» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΣΑ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2020ΣΕ27510074»

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 21 Δεκεμβρίου 2022
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Δημιουργία βάσης δεδομένων για την αποτελεσματική διαχείριση των Θαλάσσιων Χελωνών» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΣΑ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2020ΣΕ27510074»

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση των υπηρεσιών της δημιουργίας μιας ανοιχτής πρόσβασης και διαδραστικής γεωχωρικής βάσης δεδομένων, με οπτικοποίηση της πληροφορίας και δυνατότητα καταχώρησης πληροφορίας από πολίτες, για την προστασία και διαχείριση των Θαλασσίων Χελωνών στο Ιόνιο Πέλαγος, για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της Πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033250 και κωδικό ΣΑΕ 2020ΣΕ27510074 ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020», σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (24.193,54 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (29.999,99 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
2 Φεβρουαρίου 2023

«Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων & προμήθεια μη επανδρωμένου αεροσκάφους “Drone”» της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού- Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
30 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, με φορέα υλοποίησης τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), προς τους Δήμους, τις Περιφέρειες, το Άγιον Όρος και εκκλησιαστικούς φορείς, για τη «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας»

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων στον ΟΦΥΠΕΚΑ με σχέση έμμισθης εντολής (αορίστου χρόνου)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο