VALOR: Αξιοποίηση αρχέγονων καλλιεργητικών τεχνικών στην ανθεκτική και αειφόρο γεωργία

Η συμμαχία γνώσης του έργου VALOR, συμβάλλει στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων, για την κάλυψη τομεακών απαιτήσεων που προκύπτουν από το σύνολο των Ευρωπαϊκών Χωρών, στις οποίες η φυσική κληρονομιά βρίσκεται σε σημαντικό οικονομικό επίπεδο, καλή και στρατηγική αντιπροσώπευση από τους συνεταίρους του έργου και από τις χώρες, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά την πρόκληση της προστασίας της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής παράδοσης, και ενισχύοντας στο μεταξύ την κοινωνικο-οικονομική πρόοδο των εμπλεκόμενων κοινοτήτων.

Ο ειδικότερος σκοπός του έργου VALOR, είναι η προώθηση της εφαρμογής ενός συμβατού εκπαιδευτικού μοντέλου, ως αποτέλεσμα ενός καινοτόμου προγράμματος εκπαίδευσης, ώστε να ενισχύσει την ποιότητα και την αρχαία παράδοση, να περιφρουρήσει και να εξασφαλίσει την αγροτική παραγωγή, ως τη βασική δραστηριότητα που θα οδηγήσει στη ελαστικότητα και την αειφορία.

Το έργο VALOR θα αναπτύξει ένα επαρκές πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο θα αντιστοιχεί στα επαγγελματικά χαρακτηριστικά, που πληρούν τις NQF και ECVET απαιτήσεις.
Επιπλέον, το έργο VALOR θα αναπτύξει ένα επαρκές πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος για ελαστικότητα και αειφορία, θα δημιουργήσει κύκλους μαθημάτων, οι οποίοι θα παραληφθούν μαζικά, με παραδοσιακές και μεικτής μάθησης μεθόδους, θα επικυρώσει τους σκοπούς και θα οργανώσει ολοκληρωμένους κύκλους μαθημάτων πιλοτικής μορφής, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Ρουμανία και στη Γερμανία.
Ειδικότερα, τo έργο VALOR προωθεί την ανάκτηση, τη διατήρηση και τη βελτιστοποίηση των αρχαίων τοπικών καλλιεργητικών συνθηκών, μέσω ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος, που υποστηρίζει και

ενισχύει την αύξηση των ικανοτήτων εκπαιδευτών και γεωργών, να διατηρήσουν και να προστατέψουν αρχαίες τεχνικές/μεθόδους παραγωγής και να αξιοποιήσουν και να προάγουν τοπικές παραδοσιακές ταυτότητες και οικονομίες.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του VALOR υποστηρίζουν την ποιότητα και την αρχαία παράδοση και προστατεύουν τη παραγωγή ως τη βασική δραστηριότητα, που οδηγεί στην ελαστικότητα και την αειφορία και σχεδιάστηκαν για ανώτερης ποιότητας ειδικούς στο ευέλικτο γεωργικό σύστημα, ως διδακτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές και για γεωργούς που έχουν επίγνωση της έννοιας αειφορία, ως εργαλείο υποστήριξής τους, στην αύξηση των ικανοτήτων τους, να διατηρούν, να αξιοποιούν και να προάγουν τοπικές παραδοσιακές ταυτότητες και οικονομίες.
Επιπρόσθετα, υλοποιήθηκαν επιτυχώς οι συμβατικές της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου / ΟΦΥΠΕΚΑ, με την πραγματοποίηση κατάρτισης λίστας/καταλόγου 22 ατόμων Ειδικών (List of Experts) στον Τομέα της γεωργίας, και ειδικότερα που απασχολούνται:
i. στη διαμόρφωση της αγροτικής πολιτικής,
ii. στην εκπαίδευση και επιμόρφωση επιστημόνων γεωπόνων αλλά και γεωργών

iii. λοιπών ενδιαφερομένων και κατάρτισης και συμπλήρωσης ερωτηματολογίου από τους ανωτέρω ειδικούς με σκοπό την εύρεση και τον καθορισμό Κατευθυντήριων Γραμμών Ποιότητας.

Ακόμη, πραγματοποιήθηκε η διοργάνωση/ διεξαγωγή τριών επισκέψεων μελέτης (Study Visits) σε τρεις πρότυπες μονάδες γεωργικής παραγωγής και μεταποίησης, σε μια ευρύτερη έκταση πέριξ της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, με ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση αυτών, ενός 3ήμερου διαδικτυακού Διεθνούς Συνέδριου με τη συμμετοχή 80 ατόμων, στο οποίο συμμετείχαν και παρουσίασαν εργασίες και μελέτες, εμπλεκόμενοι στον τομέα της γεωργικής παραγωγής και διαχείρισης, ενώ παρουσιάστηκαν και οι ανωτέρω επισκέψεις μελέτης και η διοργάνωση 1ήμερου διαδικτυακού Διεθνούς Συνέδριου, με τη συμμετοχή 60 ατόμων. Τέλος, σημειώθηκε επιτυχής ολοκλήρωση του υποέργου της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου / ΟΦΥΠΕΚΑ WP3.3 – Methods of monitoring and raising the biosecurity levels of farming (Μέθοδοι παρακολούθησης και ανύψωσης των επιπέδων βιοασφάλειας στη γεωργική παραγωγή).

Διάρκεια: 01/11/2019 – 31/10/2022
Προϋπολογισμός: 112.781,00 €
Κατάσταση έργου: Ολοκληρωμένο
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου