Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο «Μελέτη φέρουσας ικανότητας και σχέδιο διαχείρισης επισκεπτών σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000»

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 6 Φεβρουαρίου 2023
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο «Μελέτη φέρουσας ικανότητας και σχέδιο διαχείρισης επισκεπτών σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000»

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο «Μελέτη φέρουσας ικανότητας και σχέδιο διαχείρισης επισκεπτών σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας» με Κωδικό ΟΠΣ 5033697 και του Υποέργου 8 της Πράξης «Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000» με Κωδικό ΟΠΣ 5130700 του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Η προεκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (179.838,71 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο συνολικό ποσό των διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (223.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, ήτοι έως την 10η Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

 

Δείτε όλη την διακήρυξη εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
26 Σεπτεμβρίου 2023

Επιτυχής ολοκλήρωση του 2ου Εργαστηρίου Αξιολόγησης για τον Κόκκινο Κατάλογο

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
25 Σεπτεμβρίου 2023

Απειλούμενα είδη της Ελλάδας στο μετρό της Αθήνας

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
10 Σεπτεμβρίου 2023

Αποτίμηση επιπτώσεων πυρκαγιάς στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης Σουφλίου

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο