Διακήρυξη για τη Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών «Συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες επικοινωνίας στελεχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.»

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 11 Ιουλίου 2022
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
Διακήρυξη για τη Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών «Συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες επικοινωνίας στελεχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.»

Διακήρυξη για τη Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών «Συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες επικοινωνίας στελεχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (46.548,39€) πλέον ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, δαπανών, τελών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας), ήτοι πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (57.720,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

 

Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Σημαντική ενημέρωση για τεχνικά ζητήματα και την ορθή υποβολή προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Οδηγίες Ορθής Κατάρτισης Ηλεκτρονικής Προσφοράς

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
23 Μαρτίου 2023

Έργο ARSINOE HORIZON 2020: 2ο διασυνοριακό εργαστήριο

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
21 Μαρτίου 2023

Διεθνής Ημέρα Δασών 2023: Υγιή δάση για υγιείς ανθρώπους

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
15 Μαρτίου 2023

Κλήρωση για την επιλογή εργαζομένου του ΟΦΥΠΕΚΑ για το Πειθαρχικό Συμβούλιο

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο