Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τη Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 17 Ιανουαρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τη Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Πληροφόρησης που βρίσκεται στο κτίριο του Τουριστικού Περιπτέρου του Δήμου Καλαβρύτων στην πλατεία Ζαϊμαίων, το οποίο παραχωρήθηκε στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α με την αρ. 135/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων (ΑΔΑ: ΩΣΦΛΩΕ9-0ΣΙ) για δέκα πέντε (15) χρόνια. Το κτίριο που θα φιλοξενήσει το Κέντρο Πληροφόρησης (Κ.Π.) χωροθετείται εντός του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου της Τ.Κ. Καλαβρύτων επί της Πλατείας Ζαϊμαίων και κατ’ επέκταση στην περιοχή αρμοδιότητας της ΜΔ Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Πρόκειται για το Δημοτικό Τουριστικό Περίπτερο, πλήρης κυριότητας του Δήμου Καλαβρύτων [Κάτοψη Ισογείου Ε=136,5m2 (117,75m2 ο Εκθεσιακός Χώρος και 18,75m2 WC και σκάλα), Κάτοψη Υπογείου 52,5m2 (Βοηθητικός Χώρος και WC)].

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δυο λεπτών (133.064,52 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο συνολικό ποσό των εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (165.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2023. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος της σύμβασης δεν μπορεί να είναι πέραν από τις 31/12/2023.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
2 Φεβρουαρίου 2023

«Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων & προμήθεια μη επανδρωμένου αεροσκάφους “Drone”» της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού- Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
30 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, με φορέα υλοποίησης τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), προς τους Δήμους, τις Περιφέρειες, το Άγιον Όρος και εκκλησιαστικούς φορείς, για τη «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας»

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων στον ΟΦΥΠΕΚΑ με σχέση έμμισθης εντολής (αορίστου χρόνου)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο