Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τη Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 17 Ιανουαρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τη Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Πληροφόρησης που βρίσκεται στο κτίριο του Τουριστικού Περιπτέρου του Δήμου Καλαβρύτων στην πλατεία Ζαϊμαίων, το οποίο παραχωρήθηκε στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α με την αρ. 135/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων (ΑΔΑ: ΩΣΦΛΩΕ9-0ΣΙ) για δέκα πέντε (15) χρόνια. Το κτίριο που θα φιλοξενήσει το Κέντρο Πληροφόρησης (Κ.Π.) χωροθετείται εντός του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου της Τ.Κ. Καλαβρύτων επί της Πλατείας Ζαϊμαίων και κατ’ επέκταση στην περιοχή αρμοδιότητας της ΜΔ Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Πρόκειται για το Δημοτικό Τουριστικό Περίπτερο, πλήρης κυριότητας του Δήμου Καλαβρύτων [Κάτοψη Ισογείου Ε=136,5m2 (117,75m2 ο Εκθεσιακός Χώρος και 18,75m2 WC και σκάλα), Κάτοψη Υπογείου 52,5m2 (Βοηθητικός Χώρος και WC)].

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δυο λεπτών (133.064,52 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο συνολικό ποσό των εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (165.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2023. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος της σύμβασης δεν μπορεί να είναι πέραν από τις 31/12/2023.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Μαΐου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση «προμήθειας και τοποθέτησης σημαδούρων για τη σήμανση των πυρήνων απόλυτης προστασίας στη λίμνη Βόλβη», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης -Χαλκιδικής».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
17 Μαΐου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας διοργάνωσης εκδηλώσεων (ημερίδων) για την προβολή δράσεων της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας», με Κωδικό ΟΠΣ 5033224 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Μαΐου 2023

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για προμήθεια υγρών καυσίμων για τα οχήματα (τροχοφόρα & πλωτά) της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) το έτος 2023, στο πλαίσιο της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και τύπων Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» με Κωδικό ΟΠΣ 5033233 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο