Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τις υπηρεσίες περισυλλογής επιπλεόντων αντικειμένων και κηλίδων καθώς και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο, άλλες ουσίες και από διάφορα φυσικοχημικά φαινόμενα του Θερμαϊκού Κόλπου, για το έτος 2023.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 2 Αυγούστου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τις υπηρεσίες περισυλλογής επιπλεόντων αντικειμένων και κηλίδων καθώς και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο, άλλες ουσίες και από διάφορα φυσικοχημικά φαινόμενα του Θερμαϊκού Κόλπου, για το έτος 2023.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή περισυλλογής επιπλεόντων αντικειμένων και κηλίδων καθώς και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο, άλλες ουσίες και από διάφορα φυσικοχημικά φαινόμενα του Θερμαϊκού Κόλπου, για το έτος 2023 και συγκεκριμένα:
Α) Ο καθαρισμός του Θερμαϊκού κόλπου και συγκεκριμένα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μέχρι και το ακρωτήριο του Μεγάλου Εμβόλου στα ανατολικά (Αγία Τριάδα), καθώς και τα Δέλτα του Αξιού και Αλιάκμονα στα δυτικά, εκτελώντας δρομολόγια δύο (2) φορές την εβδομάδα, έξι (6) ώρες ημερησίως για τρεισήμισι (3,5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Β) Η διαχείριση όλων των απορριμμάτων και κηλίδων που συλλέγονται, από το στάδιο της αρχικής συλλογής μέχρι το στάδιο της τελικής διάθεσης.
Γ) Η υποβολή μηνιαίων εκθέσεων στις οποίες θα αναφέρονται οι εκτελεσθείσες κινήσεις και εργασίες, τα αποτελέσματα των εργασιών και τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν, φωτογραφικό υλικό από τις εκτελεσθείσες εργασίες και τις περιοχές εργασιών, τα είδη των συλλεχθέντων απορριμμάτων και περιστατικών ρύπανσης, τις συλλεχθείσες ποσότητες αποβλήτων και τον χώρο τελικής διάθεσης αυτών.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (23.350,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο συνολικό ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (28.954,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
26 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης έναντι αστικής ευθύνης των drones του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., για τo έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο