Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τις υπηρεσίες περισυλλογής επιπλεόντων αντικειμένων και κηλίδων καθώς και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο, άλλες ουσίες και από διάφορα φυσικοχημικά φαινόμενα του Θερμαϊκού Κόλπου, για το έτος 2023.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 2 Αυγούστου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τις υπηρεσίες περισυλλογής επιπλεόντων αντικειμένων και κηλίδων καθώς και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο, άλλες ουσίες και από διάφορα φυσικοχημικά φαινόμενα του Θερμαϊκού Κόλπου, για το έτος 2023.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή περισυλλογής επιπλεόντων αντικειμένων και κηλίδων καθώς και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο, άλλες ουσίες και από διάφορα φυσικοχημικά φαινόμενα του Θερμαϊκού Κόλπου, για το έτος 2023 και συγκεκριμένα:
Α) Ο καθαρισμός του Θερμαϊκού κόλπου και συγκεκριμένα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μέχρι και το ακρωτήριο του Μεγάλου Εμβόλου στα ανατολικά (Αγία Τριάδα), καθώς και τα Δέλτα του Αξιού και Αλιάκμονα στα δυτικά, εκτελώντας δρομολόγια δύο (2) φορές την εβδομάδα, έξι (6) ώρες ημερησίως για τρεισήμισι (3,5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Β) Η διαχείριση όλων των απορριμμάτων και κηλίδων που συλλέγονται, από το στάδιο της αρχικής συλλογής μέχρι το στάδιο της τελικής διάθεσης.
Γ) Η υποβολή μηνιαίων εκθέσεων στις οποίες θα αναφέρονται οι εκτελεσθείσες κινήσεις και εργασίες, τα αποτελέσματα των εργασιών και τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν, φωτογραφικό υλικό από τις εκτελεσθείσες εργασίες και τις περιοχές εργασιών, τα είδη των συλλεχθέντων απορριμμάτων και περιστατικών ρύπανσης, τις συλλεχθείσες ποσότητες αποβλήτων και τον χώρο τελικής διάθεσης αυτών.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (23.350,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο συνολικό ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (28.954,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την « Επισκευή και αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών των χώρων γραφείων του νέου κτηρίου της Μονάδας Διαχείρισης Ε.Π Δέλτα Έβρου και Δαδιάς».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας για την «Προστασία και διαχείριση κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση – Διαχειριστικές δράσεις. Προμήθεια δεξαμενών, ποτιστρών, ενημερωτικών πινακίδων και προμήθεια – εγκατάσταση περίφραξης».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία: «εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών σε επιλεγμένες ακτές της Κρήτης και της Ν. Πελοποννήσου έναντι πλημμυρών», Με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο