Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και αναβάθμισης του Εθνικού Πληροφοριακού Διαδικτυακού Κόμβου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-IP AdaptInGR “Boosting the implementation of adaptation policy across Greece”, LIFE17 IPC/GR/000006.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 4 Αυγούστου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και αναβάθμισης του Εθνικού Πληροφοριακού Διαδικτυακού Κόμβου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-IP AdaptInGR “Boosting the implementation of adaptation policy across Greece”, LIFE17 IPC/GR/000006.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η λειτουργία και αναβάθμιση του Εθνικού Πληροφοριακού Διαδικτυακού Κόμβου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, που υλοποιεί ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-IP AdaptInGR “Boosting the implementation of adaptation policy across Greece”, LIFE17 IPC/GR/000006.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72000000-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (33.870,97€), ήτοι σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (42.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 30-12-2025.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
26 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης έναντι αστικής ευθύνης των drones του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., για τo έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο