Διακήρυξη Δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης ειδών ασπονδύλων (πλην των θαλασσίων) κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα».

Ημερομηνία Δημοσίευσης :
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη Δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης ειδών ασπονδύλων (πλην των θαλασσίων) κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παρακολούθηση, με εργασίες πεδίου, των προστατευόμενων ειδών ασπονδύλων (πλην των θαλασσίων) κοινοτικού ενδιαφέροντος, με στόχο την εκτίμηση του καθεστώτος διατήρησής τους, καθώς και απειλούμενων ειδών εθνικού ενδιαφέροντος. Η εκτίμηση του καθεστώτος διατήρησης αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον καθορισμό στόχων, προτεραιοτήτων και μέτρων διατήρησης των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος και για την επικαιροποίηση του σχεδιασμού και την ενίσχυση των εθνικών πολιτικών για την προστασία της φύσης.

 

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (ΣΑ Ε2751, κωδ. εν. 2019ΣΕ27510138), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα» η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (κωδ. ΟΠΣ 5047786)

 

Προϋπολογισμός: 320.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 396.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 02/08/2024 και ώρα 15.00.

 

Αποσφράγιση προσφορών διαγωνισμού: 07/08/2024 και ώρα 10.30

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

 

Δείτε την Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης εδώ

 

Κατεβάστε τα Παραρτήματα της Διακήρυξης εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
9 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Επιστημονικού Συνεργάτη για την υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος LIFE19 ΝΑΤ/ΜΤ/000982 – LIFE PanPuffinus! για τα έτη 2024-2025, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
9 Ιουλίου 2024

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση Υπηρεσιών αποκομιδής μπαζών και απορριμμάτων από το Εθνικό Πάρκο Στροφυλιάς – Κοτυχίου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
8 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νοτιο-Ανατολικού Αιγαίου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα