Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στην υλοποίηση και διαχείριση του Έργου «SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 15 Φεβρουαρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στην υλοποίηση και διαχείριση του Έργου «SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας».

Σκοπός της σύμβασης είναι η τεχνική υποστήριξη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. σε θέματα διαχείρισης και συντονισμού και ειδικότερα στην παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την υποστήριξη των ωφελούμενων ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων, τη σύνταξη
αναφορών προς τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς και κάθε άλλη υποστηρικτική ενέργεια που απαιτείται για την ορθή υλοποίηση του Έργου «SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με Κωδικό ΟΠΣ 5190260. Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): [71621000-7]-Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της περιγραφόμενης υπηρεσίας. Λόγω της ενιαίας και αδιαίρετης φύσης του αντικειμένου της σύμβασης, αυτή δε δύναται να διαχωριστεί σε τμήματα.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο συνολικό ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (49.600,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφή της έως και 15/11/2025.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας υποστήριξης του ΟΦΥΠΕΚΑ στο ΟΠΣ του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας διερεύνησης της εκτός τόπου διατήρησης των αυτοφυών ειδών της Ελλάδας.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας αξιολόγησης και βελτιστοποίησης διαχειριστικών δράσεων προστασίας των κητωδών και της Μεσογειακής φώκιας από την αλιεία στις θαλάσσιες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 της Ζακύνθου.

Διαβάστε Περισσότερα