Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στην υλοποίηση και διαχείριση του Έργου «SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 15 Φεβρουαρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στην υλοποίηση και διαχείριση του Έργου «SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας».

Σκοπός της σύμβασης είναι η τεχνική υποστήριξη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. σε θέματα διαχείρισης και συντονισμού και ειδικότερα στην παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την υποστήριξη των ωφελούμενων ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων, τη σύνταξη
αναφορών προς τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς και κάθε άλλη υποστηρικτική ενέργεια που απαιτείται για την ορθή υλοποίηση του Έργου «SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με Κωδικό ΟΠΣ 5190260. Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): [71621000-7]-Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της περιγραφόμενης υπηρεσίας. Λόγω της ενιαίας και αδιαίρετης φύσης του αντικειμένου της σύμβασης, αυτή δε δύναται να διαχωριστεί σε τμήματα.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο συνολικό ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (49.600,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφή της έως και 15/11/2025.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μελέτη οδοποιίας περιπατητικής διαδρομής: Νέο Λιμάνι Πρέβεζας – Περιοχή Προμαχώνα Πρέβεζας – Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πρέβεζας», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση χώρου για αποθήκευση εξοπλισμού

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
22 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ρουχισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ (μπλουζάκια πόλο και μπλουζάκια με λαιμοκοπή)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο