Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στην υλοποίηση και διαχείριση του Έργου «SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 15 Φεβρουαρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στην υλοποίηση και διαχείριση του Έργου «SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας».

Σκοπός της σύμβασης είναι η τεχνική υποστήριξη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. σε θέματα διαχείρισης και συντονισμού και ειδικότερα στην παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την υποστήριξη των ωφελούμενων ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων, τη σύνταξη
αναφορών προς τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς και κάθε άλλη υποστηρικτική ενέργεια που απαιτείται για την ορθή υλοποίηση του Έργου «SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με Κωδικό ΟΠΣ 5190260. Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): [71621000-7]-Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της περιγραφόμενης υπηρεσίας. Λόγω της ενιαίας και αδιαίρετης φύσης του αντικειμένου της σύμβασης, αυτή δε δύναται να διαχωριστεί σε τμήματα.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο συνολικό ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (49.600,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφή της έως και 15/11/2025.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τη Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειας Πελοποννήσου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για δράσεις προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης της» και με MIS 5075953, του Ε.Π. «ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης, για το έτος 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο: α) μεταφορά επισκεπτών, υλικών και μέσων και συντήρηση υποδομών και μέσων β) καθαρισμός υποδομών επισκεπτών για τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, για τη διαχειριστική περίοδο 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο