Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας για την «Προστασία και διαχείριση κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση – Διαχειριστικές δράσεις. Προμήθεια δεξαμενών, ποτιστρών, ενημερωτικών πινακίδων και προμήθεια – εγκατάσταση περίφραξης».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 21 Σεπτεμβρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας για την «Προστασία και διαχείριση κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση – Διαχειριστικές δράσεις. Προμήθεια δεξαμενών, ποτιστρών, ενημερωτικών πινακίδων και προμήθεια – εγκατάσταση περίφραξης».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι: η προμήθεια τεσσάρων (4) νέων μεταλλικών ποτιστρών (γαλβανιζέ), η προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) δεξαμενών πυρόσβεσης ανοιχτού τύπου, η προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) ενημερωτικών πινακίδων και η προμήθεια – εγκατάσταση περίφραξης σε επιλεγμένες εκτάσεις της Σαμοθράκης (περίπου 10 στρεμμάτων), στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Προστασία και διαχείριση κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση – Διαχειριστικές δράσεις».

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 44313000-7 | Μεταλλικά πλέγματα, 44611000-6 | Δεξαμενές, 71550000-8 | Υπηρεσίες σιδηρουργού, 51810000-3 | Υπηρεσίες εγκατάστασης δεξαμενών
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (98.872,58 €), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι στο συνολικό ποσό των εκατό είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων δύο ευρώ (122.602,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της και έως τις 15 Δεκεμβρίου 2023.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

 

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ

 

Δείτε το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς εδώ

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
6 Δεκεμβρίου 2023

Διακήρυξη για σύμβαση υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων και σκαφών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» για το έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
5 Δεκεμβρίου 2023

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών περισυλλογής επιπλεόντων αντικειμένων και κηλίδων και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο, άλλες ουσίες και από διάφορα φυσικοχημικά φαινόμενα του Θερμαϊκού Κόλπου, για τα έτη 2023, 2024 και 2025.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μελέτη οδοποιίας περιπατητικής διαδρομής: Νέο Λιμάνι Πρέβεζας – Περιοχή Προμαχώνα Πρέβεζας – Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πρέβεζας», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο