Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας για την «Προστασία και διαχείριση κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση – Διαχειριστικές δράσεις. Προμήθεια δεξαμενών, ποτιστρών, ενημερωτικών πινακίδων και προμήθεια – εγκατάσταση περίφραξης».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 21 Σεπτεμβρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας για την «Προστασία και διαχείριση κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση – Διαχειριστικές δράσεις. Προμήθεια δεξαμενών, ποτιστρών, ενημερωτικών πινακίδων και προμήθεια – εγκατάσταση περίφραξης».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι: η προμήθεια τεσσάρων (4) νέων μεταλλικών ποτιστρών (γαλβανιζέ), η προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) δεξαμενών πυρόσβεσης ανοιχτού τύπου, η προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) ενημερωτικών πινακίδων και η προμήθεια – εγκατάσταση περίφραξης σε επιλεγμένες εκτάσεις της Σαμοθράκης (περίπου 10 στρεμμάτων), στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Προστασία και διαχείριση κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση – Διαχειριστικές δράσεις».

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 44313000-7 | Μεταλλικά πλέγματα, 44611000-6 | Δεξαμενές, 71550000-8 | Υπηρεσίες σιδηρουργού, 51810000-3 | Υπηρεσίες εγκατάστασης δεξαμενών
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (98.872,58 €), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι στο συνολικό ποσό των εκατό είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων δύο ευρώ (122.602,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της και έως τις 15 Δεκεμβρίου 2023.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

 

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ

 

Δείτε το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς εδώ

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων (προμήθεια ειδικού εξοπλισμού μέτρησης παραμέτρων υδρολογικών, αβιοτικών κλπ), με κωδικό «TRANSFER-1» για την υλοποίηση του έργου «LIFE TRANSFER – Seagrass transplantation for transitional Ecosystem Recovery» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού LIFE19NAT/IT/000264», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
6 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Διενέργεια της δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων από δρόμους και κατασκευές στην περιοχή Natura 2000 GR 2550005 “Θίνες Κυπαρισσίας- Νεοχώρι-Κυπαρισσία”».

Διαβάστε Περισσότερα